Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) i članka 15. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), Grad Vukovar objavljuje Četvrti izmijenjeni Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa sufinanciranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2022. godini iz Proračuna Grada Vukovara.

Četvrta izmjena i dopuna Godišnjeg plana proistekla je iz potrebe za izmjenom rokova natječaja kako bi se dovršila suradnja s udrugama u području provedbe europskih projekata od značaja za grad Vukovar.

Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja/poziva te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

U privitku ove objave nalazi se tablica – Četvrta izmjena i dopuna – Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2022. godini iz Proračuna Grada Vukovara.

 

PROČELNIK
Josip Paloš, mag. iur.

Četvrta izmjena i dopuna Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za 2022. godinu