Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda RH, 3/20 i 3/21) i članka 20. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17)

Javni poziv
za dodjelu financijske potpore udrugama (zajam) u 2022. godini
(u daljnjem tekstu Poziv)

(1) UO za društvene djelatnosti poziva udruge sa sjedištem ili podružnicom na području Grada Vukovara koje provode ugovorene projekte u 2022. godini sukladno prioritetnim područjima navedenim u Odluci o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17).

DOKUMENTI:

  1. ODLUKA O NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA
  2. TEKST NATJEČAJA
  3. UPUTE ZA PRIJAVITELJE
  4. OBRAZAC OPISA PROJEKTA
  5. OBRAZAC PRORAČUNA PROJEKTA
  6. OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA
  7. OBRAZAC UGOVORA O SUFINANCIRANJU PROJEKTA
  8. OBRAZAC ZA OPISNO I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE
  9. OBRAZAC PROPISANIH UVJETA
  10. OBRAZAC ZA OCJENU KVALITETE PRIJAVE