KLASA: 402-01/23-01/18

URBROJ: 2196-1-23-23

Vukovar, 29. prosinca 2023.

PREDMET: Javno izvješće o dodijeljenim jednokratnim sredstvima u 2023.

Temeljem članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15 i 37/21) i članka 32. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), objavljujemo izvješće o dodijeljenim jednokratnim sredstvima.

Ukupno planirana vrijednost bila je 1.500,00 EUR, raspoređena u području:

- Razdjel R.171, Glava R.171.11., Program R.171.11.01, Aktivnost R.171.11.01.02. – Ostale tekuće donacije

Grad Vukovar isplatio je financijska sredstva sljedećim udrugama:

Redni broj UDRUGA PRIJEDLOG AKTIVNOSTI Odobreni iznos
1. Udruga policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovar Kupovina službenog kompjutera s operativnim sustavom I sustavom Office 663,00 EUR
2. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Vukovar Posjet HVIDR-I Dubrovnik povodom “Dana branitelja Dubrovnika” 500,00 EUR
UKUPNO IZVRŠENO: 1.163,00 EUR
PREDVIĐENO: 1.500,00 EUR

 

Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama proisteklim iz Domvinskog rata u 2023. godini