Na temelju odluka gradonačelnika "Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata od interesa za grad Vukovar u 2024. godini", KLASA: 402-05/23-01/10, UR.BROJ: 2196-1-02-23-19, od 28. prosinca 2023. g. i KLASA: 402-05/23-01/9,UR.BROJ: 2196-1-02-23-20, od 28. prosinca 2023. godine, pozivaju se predsjednici braniteljskih udruga na potpisivanje Ugovora za 2024. godinu, svaki radni dan od 8 do14 sati, soba 2, Gradska uprava grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.


Odluka - Promicanje

Odluka - Obilježavanje