R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za društvene djelatnosti

KLASA:402-02/23-01/24
URBROJ:2196-01-4-24-10
U Vukovaru, 22. ožujka 2024.

PREDMET: Treća izmjena i dopuna Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za 2024. godinu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) i članka 15. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), Grad Vukovar objavljuje Drugi izmijenjeni Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa sufinanciranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2024. godini iz Proračuna Grada Vukovara.

Treća izmjena i dopuna Godišnjeg plana proistekla je iz potrebe za objavljivanjem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama za Osnaživanje civilnog društva zbog potreba realizacije aktivnosti od interesa za opće dobro, a na koje su nam ukazale udruge pogođene inflacijom i koje su zbog navedenog u nemogućnosti provesti ih.
Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja/poziva te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

U privitku ove objave nalazi se tablica – Treća izmjena i dopuna – Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2024. godini iz Proračuna Grada Vukovara.

PROČELNIK
Josip Paloš, mag. iur.

Treća izmjena i dopuna – Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2024. godini iz Proračuna Grada Vukovara