Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) Gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga u području socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata udruga i civilnih inicijativa u području socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar za 2017. godinu iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 800.000,00kn (osamstotisućakuna), a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2017. godinu raspoređena u:
- Razdjel R150, Glava R150.4, Program R150.4.1, Aktivnost R150.4.1.1 (Udruge – programi socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti - Tekuće donacije u iznosu od 145.000,00kn)
- Razdjel R150, Glava R150.4, Program R150.4.1, Aktivnost R150.4.1.3 (Tekuće donacije Udruge proistekle iz Domovinskog rata u iznosu od 250.000,00kn)
- Razdjel R150, Glava R150.4, Program 150.4.1, Aktivnost R150.4.1.2 (Programi udruga ostalih područja u iznosu od 405.000,00kn)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar (u daljnjem tekstu: Poziv) čiji je nositelj Upravni odjel za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjel) u skladu s dokumentacijom za provedbu Poziva koja je sastavni dio ove Odluke.

III.
Dokumentacija za provedbu Poziva iz točke II. ove Odluke obuhvaća:
1. Tekst javnog Poziva,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu projekta,
4. obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta i
5. obrasce za provedbu projekta i izvještavanje.

Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta,
3.2. obrazac proračuna programa ili projekta,
3.3. obrazac životopisa (ako je primjenjivo),
3.4. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
3.5. popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu i
3.6. kontrolna lista.

Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su:
5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta i
5.2. obrazac opisnog i financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.

IV.
Poziv i dokumentacija za provedbu Poziva iz točke III. objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara - http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/financiranje-udruga/objave.

V.
Grad Vukovar nadležan je za provedbu postupka.
Grad Vukovar će osnovati Povjerenstvo za pripremu i provedbu Poziva i Povjerenstvo za ocjenjivanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstva).
Članovi Povjerenstava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku Povjerenstava.
Članove Povjerenstava, na prijedlog Nadležnih upravnih odjela imenuje Gradonačelnik Grada Vukovara.

VI.
Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata, Gradonačelnik Grada Vukovara predlaže, a Gradsko vijeće Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga u područjima socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar.
Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne ugovore.

VII.
Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara - http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/financiranje-udruga/objave .

VIII.
Za provedbu ove Odluke zadužuju se Nadležni upravni odjeli i Zajednica sportskih udruga grada Vukovara.

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:550-01/16-01/13
URBROJ:2196/01-02-16-2
U Vukovaru, 28. rujna 2016.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.

UPUTE I OBRASCI POD UO za društvene djelatnosti