Temeljem članka 48. i 76. Zakona o sportu (NN br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13. i 85/15), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge (NN br. 26/15) i Pravilnika o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga – klubova grada Vukovara, Zajednica sportskih udruga grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara
za 2017. godinu

I.

Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara u 2017. godini (u daljnjem tekstu Poziv). Zajednica sportskih udruga grada Vukovara (u daljnjem tekstu: ZŠUGV) objedinjuje i predlaže, a Grad Vukovar u propisanoj proceduri daje naknadnu suglasnost na Detaljni plan raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa Javnih potreba u sportu Grada Vukovara.

II.
Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:
A) TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA
1. program sportske škole (program sportske obuke mladih-početnici)
2. programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija i sportaša seniora
3. sportsko – rekreacijske aktivnosti
B) ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARA
C) ORGANIZACIJA SPORTSKIH MANIFESTACIJA

III.
Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne osobe sa sjedištem/prebivalištem u gradu Vukovaru, a koje temeljem Zakona o sportu ("Narodne novine" broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.
Udruge koje se javljaju na Poziv moraju biti upisane u Registar udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, te moraju dostaviti sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

IV.
Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Grada Vukovara ili podići u prostorijama Zajednice športskih udruga grada Vukovara, Trg Dražena Petrovića 2, Vukovar.
V.
Na temelju postojećih kriterija i pravilnika ZŠUGV, povjerenstva će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu.
VI.
Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 30. 10. 2016. godine.
Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:
«ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARA», Trg Dražena Petrovića 2, 32010 Vukovar,
s napomenom:
"PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA VUKOVARA U 2017.GODINI"
Za dodatne informacije obratiti se u Zajednicu športskih udruga grada Vukovara (sportska dvorana) na telefon 032/421-866 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
VII.
Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u sportu Grada Vukovara u 2017. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem te pozvani na zaključenje Ugovora.

U Vukovaru, 30. rujna 2016. godine

Zajednica sportskih udruga grada Vukovara
Trg Dražena Petrovića bb
32010 Vukovar

Predsjednik ZSUG Vukovara :
Ivan Polhert

 

UPUTE
OBRAZAC 1 - OPĆI PODACI O NOSIOCU PROGRAMA
OBRAZAC 2 -  PRIJAVE PROGRAMA - TEKUĆE DONACIJE
OBRAZAC 3 - PRIJAVE PROGRAMA - SPORTSKO-REKREACIJESKE AKTIVNOSTI
OBRAZAC 4 - PRIJAVE PROGRAMA - SPORTSKE MANIFESTACIJE
OBRAZAC 5 - PRORAČUN PROGRAMA ILI PROJEKTA
OBRAZAC 6 - SUGLASNOSTI
OBRAZAC 7 - IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA
OBRAZAC 8 - KONTROLNA LISTA
OBRAZAC 9 - POPIS PRILOGA
OBRAZAC 10 - UGOVOR
OBRAZAC 11 - IZVJEŠTAJNI OBRAZAC
OBRAZAC 12 - PROP-POT