Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje
Javni poziv

za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2017. godinu (u daljnjem tekstu Poziv)

(1) Upravni odjel za kulturu i turizam poziva udruge čiji je program usmjeren na rad u područjima kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru.

(2) Udruge mogu prijaviti projekt iz kulture ili tehničke kulture ili projekt koji doprinosi kvaliteti života, razvitku i općem napretku grada Vukovara za sljedeće aktivnosti:
• Programi muzejskih, galerijskih i likovnih djelatnosti
• Programi za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih
• Programi izdavanja knjiga i časopisa u kulturi i tehničkoj kulturi
• Programi kulturno-umjetničkih društava
• Znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture i tehničke kulture
• Programi kulturnih manifestacija
• Multimedijski programi koji promoviraju i prezentiraju grad Vukovar u zemlji i inozemstvu
• Programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma
• Programi podizanja kulture življenja
• Programi religijske kulture
• Programi kulturnog turizma
• Programi turističko-kulturnih aktivnosti usmjerene na očuvanje tradicije
• Programi nove medijske kulture i kulture mladih
• Programi zaštite i očuvanja kulturne baštine
• Programi međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje
• Programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije investicijskog održavanja i opremanja objekta kulture

(4) Ukupno planirana vrijednost Poziva je 900.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 170.000,00 kuna.

(5) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30. listopada 2016. godine.

(6) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt/program u okviru ovog Poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner drugoj udruzi na više projekata unutar ovog Poziva.
Prijavu projekta na Poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i koja je programski usmjerena na rad u području kulture i tehničke kulture što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Vukovaru te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Udruga je obvezna priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2017. godinu.

(8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Vukovara – www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/financiranje-udruga/objave.

Dokumentaciju na Poziv treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na sljedeću adresu:

Grad Vukovar, Upravni odjel za kulturu i turizam, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe ovog Poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2017. godinu.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA: 612-01/16-01/5
URBROJ: 2196/01-02-16-2
Vukovaru, 30. rujna 2016.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.

 

UPUTE
OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA KULTURE
OGLEDNI OBRAZAC PRORAČUNA
OGLEDNI OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA
POPIS PRILOGA
KONTROLNA LISTA
PROCJENA KVALITETE PRIJAVE
PROCJENA KVALITETE PRIJAVE - NASLOVNA
OBRAZAC UGOVORA O FINANCIRANJU PROGRAMA ILI PROJEKTA
OBRAZAC ZA REDOVNA GODIŠNJA IZVJEŠĆA UDRUGA