Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2018. godinu namijenjenih financiranju prijedloga programa Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2018. godini

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 130.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2018. godinu raspoređena u:

- Razdjel R.150, Glava R.150.04., Program R.150.04.01, Aktivnost R.150.04.01.03. (Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata iz programske skupine Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja (u daljnjem tekstu: Natječaj) čiji je nositelj Upravni odjel za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjel) u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke.

III.
(1) Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:
1. Tekst Natječaja,
2. Upute za prijavitelje,
3. Obrasce za prijavu projekta
4. obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta i
5. Obrasce za provedbu i izvještavanje.

(2) Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta,
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta,
3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
3.4. Izjava o partnerstvu
3.5. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu.

(3) Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su:
5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
5.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
5.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

IV.
Natječaj i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke III. objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara - www.vukovar.hr .

V.
(1) Grad Vukovar je nadležan za provedbu postupka.
(2) Grad Vukovar će osnovati Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i Povjerenstvo za ocjenjivanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
(3) Članovi Povjerenstava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku Povjerenstava.
(4) Članove Povjerenstava, na prijedlog Nadležnog upravnog odjela imenuje Gradonačelnik Grada Vukovara.
VI.
(1) Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata, gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga.
(2) Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne ugovore.

VII.
Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara - www.vukovar.hr .

VIII.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Nadležni upravni odjel.

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 402-03/17-01/6
URBROJ:2196/01-02-17-1
U Vukovaru, 08. prosinca 2017.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.