Na temelju Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014), a u svezi sa člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Grad Vukovar objavljuje izmijenjeni Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa sufinanciranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2018. godini iz Proračuna Grada Vukovara.
Godišnji plan izrađen je temeljem analiza dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima smo identificirali potrebe u gradu Vukovaru.
Godišnji plan natječaja sadrži popis (broj programa) za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2018. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati 2 upravna odjela Grada Vukovara i Zajednica sportskih udruga grada Vukovara.
Iznosom od 7.397.000,00 kuna iz Proračuna Grada Vukovara planira se sufinancirati više od 310 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima: osnaživanje civilnog društva, promicanje vrijednosti Domovinskog rata, zdravstvena i socijalna humanitarna zaštita, provedba programa za mlade, provedba Dana mladih, međufinanciranje EU projekata, javne potrebe u sportu, javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi.
Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

Izmjena Godišnjeg plana