Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 20. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17)

Javni natječaj
za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2018. godinu za aktivnosti za provedbu Dana mladih Vukovar u 2018. godini
(u daljnjem tekstu Natječaj)

(1) UO za društvene djelatnosti poziva udruge sa sjedištem ili podružnicom na području Grada Vukovara čiji je djelovanje usmjereno na rad s mladima i za mlade, sukladno prioritetnim područjima 7. (Kultura i turizam) i 8. (Izvaninstitucionalno obrazovanje), navedenim u Odluci o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17).

(2) Udruge (u daljnjem tekstu Prijavitelji) sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti prijedlog aktivnosti za dodjelu financijskih sredstava za sljedeće aktivnosti:
- zadovoljavanje kulturnih potreba mladih
- kulturne manifestacije
- nove medijske kulture i kultura mladih
- obrazovanje za djelovanje mladih u civilnom društvu
- organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
- odgoj i obrazovanje za unapređenje života, životnih vještina i sposobnosti

(3) Ukupno planirana vrijednost Poziva je 25.000,00kn, raspoređeno u - Razdjel R.150, Glava R.150.5., Program R.150.5.2, Aktivnost R.150.5.2.1. (Dani mladih Vukovar)
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom prijedlogu aktivnosti je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom prijedlogu je 5.000,00 kuna.
Očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba aktivnosti u okviru ovog Natječaja je 5.

(4) Svaki Prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše jedan prijedlog aktivnosti u okviru ovog Natječaja na razdoblje provedbe od 07. do 09.06.2018. godine. Isti Prijavitelj može biti partner drugom Prijavitelju na više aktivnosti unutar ovog Natječaja.

(5) Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, prihvatljivi prijavitelji, procjena prijedloga i donošenje odluke o dodjeli sredstava, obavijest o donesenoj odluci o dodjeli financijskih sredstava i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

(6) Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu prijedloga aktivnosti koju je potrebno dostaviti u PAPIRNATOM (IZVORNOM) I ELEKTRONIČKOM OBLIKU:
1. Obrazac opisa aktivnosti (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen, u izvorniku – 3.1.),

2. Obrazac proračuna aktivnosti (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen, u izvorniku - 3.2.),
3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen, u izvorniku – 6)
4. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja iz koje je vidljivo da udruga nema duga i
5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja predloženih aktivnosti ne vodi kazneni postupak.

(7) Svi zainteresirani Prijavitelji svoje prijedloge aktivnosti prijavljuju isključivo na propisanim obrascima, koji se mogu preuzeti na web stranici Grada Vukovara http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/financiranje-udruga/objave.

(8) Prijave na ovaj Natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 05. svibnja 2018. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku ako je dostavljena dostavom, osobno Gradu Vukovaru ili je na poštanskom žigu na prijavi naznačen datum, najkasnije 05. svibnja 2018. godine.

(9) Cjelokupna natječajna dokumentacija (u propisanom papirnatom i elektroničkom obliku) dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na adresu:
GRAD VUKOVAR, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je navesti puni naziv i adresu prijavitelja uz naznaku:

Javni natječaj „Dani mladih u 2018. godini" – NE OTVARATI

(10) Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje nisu u skladu s Uputama za prijavitelje te Natječajem, neće se uzimati u razmatranje

(11) Grad Vukovar će kontrolirati namjensko trošenje odobrenih sredstava na temelju obveznog opisnog i financijskog izviješća, te preslika računa i drugih knjigovodstvenih dokumenata koje će Prijavitelji dostavljati Gradu Vukovaru sukladno odredbama ugovora.
Grad Vukovar će ukinuti daljnje financiranje te zatražiti povrat uplaćenih sredstava u slučaju kada Prijavitelj nenamjenski utroši odobrena financijska sredstva ili na drugi način krši obveze proizašle iz ugovora.

(12) Prijavitelju kojemu je utvrđeno neispunjavanje ugovornih obveza prema Gradu Vukovaru biti će uskraćeno pravo na financijsku podršku na svim natječajima iz Proračuna Grada Vukovara u 2018. godini.

(13) Detaljne informacije o ciljevima i prioritetima Natječaja, njegovoj ukupnoj vrijednosti i planiranim iznosima, ostalim uvjetima za prijavu te objavi rezultata, kao i informacije o kontaktu za postavljanje pitanja vezanih uz provedbu Natječaja, nalaze se u dokumentu pod nazivom Upute za prijavitelje, koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

KLASA:402-03/18-01/2
URBROJ:2196/01-02-18-2
U Vukovaru, 29. ožujka 2018.
GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.

UZ OVAJ TEKST NATJEČAJA OBJAVLJUJU SE:

• Odluka o raspisivanju natječaja
• Upute za prijavitelje

Obrasci za prijavu aktivnosti:
• opisni obrazac
• obrazac proračuna
• popis priloga koji se prilažu prijavi
• obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrasci za provedbu:
• obrazac ugovora
• obrazac opisnog i financijskog izvješća

Obrasci za provedbu programa/projekta nisu dio dokumentacije za prijavu na Natječaj, a objavljujemo ih unaprijed kao informaciju potencijalnim Prijaviteljima vezano za potrebe izvješćivanja o provedbi programa/projekta.

1. Odluka o načinu raspodjele sredstava

2. Upute za prijavitelje

3-1 Obrazac opisa aktivnosti

3-2 Obrazac proračuna aktivnosti

3-3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

3-4 Obrazac izjave o partnerstvu

3-5 Obrazac ugovora

3-6 Obrazac za izvješće

3-7 Obrazac financijskog izvješća

3-7 PROR-POT obrazac

4. Popis priloga – kontrolna lista

5. Obrazac za procjenu kvalitete Prijedloga

5. Obrazac za procjenu kvalitete Prijedloga – Naslovna