Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 20. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17)

JAVNI NATJEČAJ
za sufinanciranje EU projekata udruga u 2018. godini
(u daljnjem tekstu Natječaj)

(1) UO za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo poziva udruge sa sjedištem ili podružnicom na području Grada Vukovara koje provode ugovorene projekte u okviru Europske unije sukladno prioritetnim područjima navedenim u Odluci o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17).

(2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti aktivnosti za ugovorene projekte koje je ugovorno tijelo odobrilo na temelju natječaja u okviru svih programa Europske unije u 2017./2018. godini, bez obzira jesu li nositelji projekta ili partneri u provedbi, a koje se provode tijekom 2018. godine.

(3) Ukupno planirana vrijednost Poziva je 50.000,00kn, raspoređeno u - Razdjel R.170, Glava R.170.4., Program R.170.4.1, Aktivnost R.170.4.1.2. (Udruge-osnaživanje civilnog društva)
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna.
Očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba projekata u okviru ovog Natječaja je 4.

(4) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti sufinanciranje najviše jednog projekta u okviru ovog Natječaja na razdoblje provedbe od 01.01. do 31.12. 2018. godine. Ista udruga može biti partner drugoj udruzi na više projekata unutar ovog Natječaja.

(5) Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, prihvatljivost, procjena projekata i donošenje odluke o dodjeli sredstava, obavijest o donesenoj odluci o dodjeli financijskih sredstava i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

(6) Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu projekta koju je potrebno dostaviti u PAPIRNATOM (IZVORNOM) I ELEKTRONIČKOM OBLIKU:
1. Obrazac opisa projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen, u izvorniku – 3.1.),

2. Obrazac proračuna projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen, u izvorniku - 3.2.),
3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen, u izvorniku – 5)
4. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja iz koje je vidljivo da udruga nema duga (ne starija od 3 mjeseca od dana objave Natječaja),
5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca od dana objave Natječaja) i
6. Presliku ugovorenog projekta na temelju natječaja u okviru svih programa Europske unije u 2017./2018. godini.

(7) Svi zainteresirani Prijavitelji svoje projekte prijavljuju isključivo na propisanim obrascima, koji se mogu preuzeti na web stranici Grada Vukovara http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/financiranje-udruga/objave.

(8) Prijave na ovaj Natječaj podnose se zaključno s 31. studenoga 2018. godine ili do utroška sredstava iz točke 3. ovog Natječaja. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku ako je dostavljena dostavom, osobno Gradu Vukovaru ili je na poštanskom žigu na prijavi naznačen datum, najkasnije 31. studenoga 2018. godine.

(9) Cjelokupna natječajna dokumentacija (u propisanom papirnatom i elektroničkom obliku) dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na adresu:

GRAD VUKOVAR, Upravni odjel za za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je navesti puni naziv i adresu prijavitelja uz naznaku:

Javni natječaj za sufinanciranje EU projekata udruga u 2018. – NE OTVARATI!

(10) Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu u skladu s Uputama za prijavitelje te Natječajem, neće se uzimati u razmatranje.

(11) Grad Vukovar će kontrolirati namjensko trošenje odobrenih sredstava na temelju obveznog opisnog i financijskog izviješća, te preslika računa i drugih knjigovodstvenih dokumenata koje će Prijavitelji dostavljati Gradu Vukovaru sukladno odredbama ugovora.
Grad Vukovar će ukinuti daljnje financiranje te zatražiti povrat uplaćenih sredstava u slučaju kada Prijavitelj nenamjenski utroši odobrena financijska sredstva ili na drugi način krši obveze proizašle iz ugovora.

(12) Prijavitelju kojemu je utvrđeno neispunjavanje ugovornih obveza prema Gradu Vukovaru biti će uskraćeno pravo na financijsku i nefinancijsku podršku na svim natječajima iz Proračuna Grada Vukovara narednih 5 godina.

(13) Detaljne informacije o ciljevima i prioritetima Natječaja, njegovoj ukupnoj vrijednosti i planiranim iznosima, ostalim uvjetima za prijavu te objavi rezultata, kao i informacije o kontaktu za postavljanje pitanja vezanih uz provedbu Natječaja, nalaze se u dokumentu pod nazivom Upute za prijavitelje, koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

KLASA:402-07/18-01/6
URBROJ:2196/01-02-18-2
U Vukovaru, 06. srpnja 2018.


GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.

UZ OVAJ TEKST NATJEČAJA OBJAVLJUJU SE:

  1. Odluka o raspisivanju natječaja
  2. Upute za prijavitelje

Obrasci za prijavu:

  1. Obrazac opisa projekta s popisom priloga koji se prilažu uz prijavu
  2. Obrazac proračuna projekta
  3. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti prijave
  4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrasci za provedbu:

  1. Obrazac ugovora o sufinanciranju projekta
  2. Obrazac za opisno izvještavanje
  3. Obrazac za financijsko izvještavanje

Obrasci za provedbu projekta nisu dio dokumentacije za prijavu na Natječaj, a objavljujemo ih unaprijed kao informaciju potencijalnim Prijaviteljima vezano za potrebe izvješćivanja o provedbi projekta