Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2019. godinu namijenjenih financiranju prijedloga programa manifestacija u organizaciji Grada Vukovara iz područja obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u
2019. godini

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju predlaganju programa manifestacija u organizaciji Grada Vukovara iz područja obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2019. godinu raspoređena u:
- Razdjel R.170, Glava R.170.04., Program R.170.04.01, Aktivnost R.170.04.01.03. (Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog natječaja za predlaganje programa manifestacija u organizaciji Grada Vukovara iz područja obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat (u daljnjem tekstu: Natječaj) čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjel) u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke.

III.
(1) Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:
1. Tekst Natječaja,
2. Upute za prijavitelje,
3. Obrasce za prijavu projekta
4. Obrazac za provjeru propisanih uvjeta i ocjenjivanje
5. Obrasce za provedbu i izvještavanje.

(2) Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta,
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta,
3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
3.4. Izjava o partnerstvu

(3) Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su:
5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
5.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
5.3. Obrazac PROR - POT

IV.
Natječaj i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke III. objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

V.
(1) Grad Vukovar nadležan je za provedbu postupka.
(2) Grad Vukovar će osnovati Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i ocjenjivanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
(3) Članovi Povjerenstava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku Povjerenstava.
(4) Članove Povjerenstava, na prijedlog Nadležnog upravnog odjela imenuje Gradonačelnik Grada Vukovara.

VI.
(1) Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata, gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga.
(2) Na temelju Odluke o odabiru prijedloga programa iz stavka 1. ove točke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne ugovore.

VII.
Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

VIII.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Nadležni upravni odjel.

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 402-03/18-01/8
URBROJ:2196/01-02-18-1
U Vukovaru, 29. listopad 2018.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.