Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 20. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi
ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2019. godinu namijenjenih financiranju prijedloga programa u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2019. godinu iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 850.000,00 kn, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2019. godinu raspoređena u:
- Razdjel R160, Glava R160.1, Program R160.1.1, Aktivnost R160.1.1.1 (Udruge – programi kulture)
- Razdjel R160, Glava R160.1, Program R160.1.1, Aktivnost R160.1.1.6 (Tehnička kultura)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Natječaj) čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjel) u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke.

III.
(1) Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:
1. Tekst Natječaja
2. Upute za prijavitelje
3. Obrasce za prijavu projekta
4. Obrasce za izvještavanje.

(2) Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta
3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
3.4. Izjava o partnerstvu

(3) Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz stavka 1. ove točke
3.5. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
3.6. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
3.7. Obrazac financijskog izvještaja
3.8. Obrazac PROR-POT

IV.
Natječaj i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke III. objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

V.
(1) Grad Vukovar je nadležan za provjeru postupka.
(2) Grad Vukovar će osnovati Povjerenstvo za provedbu Natječaja dok Povjerenstvo za ocjenjivanje čine članovi Kulturnog vijeća grada Vukovara.
(3) Članovi Povjerenstava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku Povjerenstava.
(4) Članove Povjerenstava, na prijedlog Nadležnog upravnog odjela imenuje gradonačelnik Grada Vukovara.

VI.
(1) Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata, gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje.
(2) Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne ugovore.

VII.
Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

VIII.
Za provedbu ove Odluke zadužuju se Nadležni upravni odjel.

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 612-01/18-01/4
URBROJ: 2196/01-02-18-1
U Vukovaru, 29. listopada 2018.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.