Na temelju Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14 i 70/17), a u svezi sa člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Grad Vukovar objavljuje 1. izmijenjeni Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa sufinanciranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2019. godini iz Proračuna Grada Vukovara.

1. izmjena i dopuna Godišnjeg plana proistekla je zbog naloga Državnog ureda za reviziju te je izrađen temeljem analiza dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima smo identificirali potrebe u gradu Vukovaru.

Iznosom od 6.126.500,00 kuna iz Proračuna Grada Vukovara planira se sufinancirati više od 254 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima: osnaživanje civilnog društva, promicanje vrijednosti Domovinskog rata, zdravstvena i socijalna humanitarna zaštita, provedba programa za mlade, provedba Dana mladih, međufinanciranje EU projekata, javne potrebe u sportu, javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi.

Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

KLASA: 610-01/18-01/3
URBROJ: 2196/01-3-18-4
U Vukovaru, 18. prosinca 2018.

PROČELNIK
Dražen Kobašević, mag. ing. stroj.

1. izmjena i dopuna Godišnjeg plana raspisivanja natječaja