Temeljem članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine" br. 26/15), a sukladno članku 4. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17) objavljuje se

JAVNI POZIV
za prikupljanje programa za izradu Programa javnih potreba u području
društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2020. godini

I.
Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Poziv). Na temelju tih podataka odredit će se prioritetna područja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro, a u skladu s ciljevima i prioritetima iz strateških dokumenata.

II.
Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeća programska područja:
1. Ljudska i manjinska prava
2. Demokratizacija i razvoj civilnog društva
3. Mladi
4. Zaštita okoliša i održivi razvoj
5. Socijalno poduzetništvo
6. Sport
7. Kultura i turizam
8. Izvaninstitucionalno obrazovanje
9. Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita
10. Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

III.
Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne osobe, a koje provode aktivnosti u gradu Vukovaru. Udruge koje se javljaju na Poziv moraju biti upisane u Registar udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i moraju biti registrirane minimalno dvije godine.

IV.
Pisani prijedlozi programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Grada Vukovara.

V.
Nadležni upravni odjel Grada Vukovara će pregledati, analizirati i utvrditi ponuđene prijedloge programa koji će se uvrstiti u konačni Program javnih potreba.

VI.
Prijedloge za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom ili neposrednom dostavom, zaključno s 19. kolovozom 2019. godine. Prijedlozi Programa predaju se na adresu:

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport,
branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo
Dr. Franje Tuđmana 1,
32000 Vukovar,
ili
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Za dodatne informacije obratiti se na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

KLASA: 610-01/19-01/2
URBROJ: 2196/01-3-19-1
U Vukovaru, 29. srpnja 2019. godine

PROČELNIK
Dražen Kobašević, mag. ing. stroj.

S obzirom da je ispod navedeni obrazac u testnoj fazi, pod pitanjem broj 16. "Napomena" upišite sve probleme na koje ste naišli prilikom popunjavanja obrasca.

Obrazac za predlaganje