Slijedom objektivnih razloga, a u skladu s Odlukom o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 7/16 i 1/18) ažurira se indikativni kalendar natječajnog postupka Javnog natječaja za dodjelu prostora na adresi 204. vukovarske brigade br. 6 koji sada glasi:

Faze natječajnog postupka

Datum

Objava natječaja

14.06.2019.

Rok za slanje prijava

15.07.2019.

Rok za slanje pitanja vezanih uz natječaj

01.07.2019.

Rok za upućivanje odgovora na pitanja vezana uz natječaj

08.07.2019.

Rok za provjeru propisanih uvjeta Natječaja

02.09.2019.

Rok za slanje obavijesti o nezadovoljavanju propisanih uvjeta Natječaja

10.09.2019.

Rok za procjenu prijava koje su zadovoljile propisane uvjete Natječaja

19.09.2019.

Rok za objavu odluke o dodjeli financijskih sredstava i slanje obavijesti prijaviteljima

30.09.2019.

Rok za ugovaranje

02.10.2019.