Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) Gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga
u području sporta, sportskih manifestacija, kulture i tehničke kulture, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti,
udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar


I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata udruga i civilnih inicijativa u području sporta, sportskih manifestacija, kulture i tehničke kulture, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar za 2016. godinu iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 6.363.000,00 kn (šestmilijunatristotinešezdesettritisućekuna), a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2016. godinu raspoređena u:
- Razdjel R150, Glava R150.3, Program 150.3.1., Aktivnost 150.3.1.1 (Tekuće donacije sportskim društvima i Sportske manifestacije)
- Razdjel R150, Glava R150.4, Program R150.4.1, Aktivnost R150.4.1.1 (Udruge – programi socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti - Tekuće donacije)
- Razdjel R150, Glava R150.4, Program R150.4.1, Aktivnost R150.4.1.3 (Tekuće donacije Udruge proistekle iz Domovinskog rata)
- Razdjel R150, Glava R150.4, Program 150.4.1, Aktivnost R150.4.1.2 (Programi udruga ostalih područja)
- Razdjel R160, Glava R160.1, Program R160.1.1, Aktivnost R160.1.1.1 (Udruge – programi kulture)
- Razdjel R160, Glava R160.1, Program R160.1.1, Aktivnost R160.1.1.6 (Tehnička kultura)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru, Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar i Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u sportu i sportskim manifestacijama za 2016. godinu, (u daljnjem tekstu: Pozivi) čiji su nositelji Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel za kulturu i turizam, Upravni odjel za financije (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjeli) i Zajednica sportskih udruga grada Vukovara u skladu s dokumentacijom za provedbu Poziva koja je sastavni dio ove Odluke.
III.
Dokumentacija za provedbu Poziva iz točke II. ove Odluke obuhvaća:

1. Tekst javnog Poziva,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu projekta,
4. obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta i
5. obrasce za provedbu projekta i izvještavanje.

Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta,
3.2. obrazac proračuna programa ili projekta,
3.3. obrazac životopisa (ako je primjenjivo),
3.4. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
3.5. popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu i
3.6. kontrolna lista.

Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su:
5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta,
5.2. obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta i
5.3. obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

IV.
Poziv i dokumentacija za provedbu Poziva iz točke III. objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara - www.vukovar.hr .
V.

Grad Vukovar nadležan je za provedbu postupka.
Grad Vukovar će osnovati Povjerenstvo za pripremu i provedbu Poziva i Povjerenstvo za ocjenjivanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstva).
Članovi Povjerenstava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku Povjerenstava.
Članove Povjerenstava, na prijedlog Nadležnih upravnih odjela imenuje Gradonačelnik Grada Vukovara.
VI.

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata, Gradonačelnik Grada Vukovara predlaže, a Gradsko vijeće Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga u područjima sporta, sportskih manifestacija, kulture i tehničke kulture, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar.
Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne ugovore.
VII.

Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara - www.vukovar.hr .

VIII.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Nadležni upravni odjeli i Zajednica sportskih udruga grada Vukovara.
IX.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o javnom pozivu, kriterijima i načinu ocjenjivanja programa i projekata udruga od interesa za grad Vukovar (KLASA: 612-01/13-01/03, URBROJ: 2196/01-02-13-4 od 30. listopada 2013.).

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:550-01/15-01/5
URBROJ:2196/01-02-15-1
U Vukovaru, 30. rujna 2015.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.

UPUTE i OBRASCI