Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

II. Javni poziv

za predlaganje programa javnih potreba u kulturi u gradu Vukovaru za 2016. godinu (u daljnjem tekstu Poziv)

(1) Upravni odjel za kulturu i turizam poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima kulture u gradu Vukovaru.

(2) Udruge mogu prijaviti projekt iz kulture ili projekt koji doprinosi kvaliteti života, razvitku i općem napretku grada Vukovara za sljedeće aktivnosti:

 • Programi muzejskih, galerijskih i likovnih djelatnosti
 • Programi za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih
 • Programi izdavanja knjiga i časopisa u kulturi
 • Programi kulturno – umjetničkih društava
 • Znanstveno – istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture
 • Programi kulturnih manifestacija
 • Multimedijski programi koji promoviraju i prezentiraju grad Vukovar u zemlji i inozemstvu
 • Programi poticanja i razvitka kulturno – umjetničkog amaterizma
 • Programi podizanja kulture življenja
 • Programi religijske kulture
 • Programi kulturnog turizma
 • Programi turističko – kulturnih aktivnosti usmjerene na očuvanje tradicije
 • Programi zaštite i očuvanja kulturne baštine
 • Programi međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje
 • Programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije investicijskog održavanja i opremanja objekta kulture

(3) Ukupno planirana vrijednost Poziva je 25.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna.

(4) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 29. siječnja 2016. godine.

(5) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekt u okviru ovog Poziva na razdoblje provedbe do 9 mjeseci. Ista udruga može biti partner drugoj udruzi na više projekata unutar ovog Poziva.
Prijavu projekta na Poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i koja je programski usmjerena na rad u području kulture što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Vukovaru te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Udruga je obvezna priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

(6) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi.

(7) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Vukovara – www.vukovar.hr.

Dokumentaciju na Poziv treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici) na sljedeću adresu:

Grad Vukovar, Upravni odjel za kulturu i turizam, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(8) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA: 612-01/15-01/2
URBROJ: 2196/01-02-15-51
U Vukovaru, 29. prosinca 2015.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

 

 

OBRASCI I UPUTE: