Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje


II. Javni poziv

za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar (u daljnjem tekstu Poziv)

 

(1) UO za društvene djelatnosti poziva udruge čiji je program usmjeren na rad u područjima socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruge proistekle iz Domovinskog rata te udruge koje djeluju na drugim područjima od interesa za Grad Vukovar.

(2) Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

 • Prioritetno područje 1 – Jačanje kapaciteta udruga za rad sa sljedećim skupinama: osobama s invaliditetom, djecom, obiteljima, mladima, starijim osobama, braniteljima i nacionalnim manjinama.
 • Prioritetno područje 2 – Jačanje kapaciteta udruga koje doprinose razvitku i općem napretku grada Vukovara te promiču njegov položaj i ugled kao i napredak zajednice u cjelini.

(3) Udruge mogu prijaviti projekt koji doprinosi razvoju kapaciteta udruga za pružanje društvenih usluga u zajednici ili projekt koji doprinosi kvaliteti života, razvitku i općem napretku grada Vukovara za sljedeće aktivnosti:

 • Jačanje kapaciteta OCD-a za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima,
 • jačanje kapaciteta OCD-a za upravljanje i koordiniranje volonterima, izobrazba volontera i razvoj volonterskih programa za pružanje društvenih ili razvojnih usluga u prioritetnom području, provedba volonterskih pilot programa,
 • usmjerene na razvijanje inovativnih društvenih i razvojnih usluga OCD-a,
 • usmjerene na očuvanje digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata,
 • usmjerene na obrazovne programe (radionice, predavanja, tribine i sl.) za unaprjeđenje kvalitete života, životnih vještina i drugih sposobnosti,
 • usmjerene na zaštitu i očuvanje prirode,
 • usmjerene na aktivno sudjelovanje djece i mladih u društvu,
 • usmjerene na zaštitu i promicanje prava osoba s invaliditetom,
 • usmjerene na zaštitu i promicanje ljudskih prava, jednakost i ravnopravnost,
 • usmjerene na poticanje lokalnih vlasti, javnih institucija i poslovnog sektora za suradnju s civilnim društvom u planiranju i pružanju društvenih i razvojnih usluga u zajednici i
 • usmjerene na poticanju razvoja i općeg napretka grada Vukovara.

(4) Ukupno planirana vrijednost Poziva je 215.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 25.000,00 kuna.

(5) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 29. siječnja, 2016. godine.

(6) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekt u okviru ovog Poziva na razdoblje provedbe do 9 mjeseci. Ista udruga može biti partner drugoj udruzi na više projekata unutar ovog Poziva.
Prijavu projekta na Poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i koja je programski usmjerena na rad u području socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Vukovaru te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Udruga je obvezna priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za financiranje projekata koji doprinose razvoju u područjima socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar.

(8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Vukovara – www.vukovar.hr.

Dokumentaciju na Poziv treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na sljedeću adresu:

Grad Vukovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe ovog Poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za financiranje projekata koji doprinose razvoju u područjima socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA:550-01/15-01/5
URBROJ:2196/01-02-15-101
U Vukovaru, 29. prosinca 2015.


GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

OBRASCI I UPUTE: