Povjerenstvo za pripremu i provedbu Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba iz područje kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2017. godinu imenovano Odlukom gradonačelnika (KLASA:022-05/15-01/12, URBROJ:2196/01-02-15-1 od 29. listopada 2015) izvršilo je provjeru propisanih uvjeta javnog Poziva te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere formalnih uvjeta Poziva.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Poziv bilo je 32.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Poziva je 29.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Poziva je 3.

Lista projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Poziva – Kultura i tehnička kultura 2017.

Gore navedeni projekti upućuju se Povjerenstvu za procjenu prijava

Lista projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Poziva – Kultura i tehnička kultura 2017.

Svi prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete pisanim će putem biti obaviješteni o razlozima odbijanja prijave te u roku od osam dana od dana zaprimanja obavijesti mogu izjaviti prigovor na odluku Povjerenstva za pripremu i provedbu Javnog poziva pročelnici Upravnog odjela za kulturu i turizam Grada Vukovara, koja će odlučiti o istome.