Povjerenstvo za pripremu i provedbu Natječaja – za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2018. godinu obavještava organizacije civilnog društva o rezultatima provjere formalnih uvjeta Natječaja, imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva (KLASA:612-01/17-01/6, URBROJ:2196/01-02-17-4 od 27. prosinca 2017. godine), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta javnog Natječaja te obavještava organizacije civilnog društva i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 31.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 12.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 19.

Lista projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2018. godinu

Gore navedeni projekti upućuju se Povjerenstvu za procjenu Prijedloga programa/projekata.

Svi prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete pisanim će putem biti obaviješteni o razlozima odbijanja prijave te u roku od osam (8) radnih dana od dana zaprimanja obavijesti mogu izjaviti prigovor na odluku Povjerenstva za provedbu Natječaja pročelnici Upravnog odjela za kulturu i turizam Grada Vukovara, koja će o predmetnom prigovoru odlučiti u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja prigovora.