Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15 i 1/18) i članka 32. stavak 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga proisteklih iz
Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz Javnog natječaja „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2018. godini", u ukupnom iznosu od 32.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2018. godinu raspoređena u:

- Razdjel R.150, Glava R.150.04., Program R.150.04.01, Aktivnost R.150.04.01.03. (Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat).

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2018. godini" čiji je nositelj Upravni odjel za društvene djelatnosti i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata.

III.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na sljedeće projekte i u sljedećim iznosima:

1. Hrvatska udruga vukovarskih branitelja Domovinskog rata „Vukovar 91" za projekt „Memorijal vukovarskih branitelja U-14" u iznosu 25.000,00 kuna;
2. Udruga policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovar za projekt „Memorijalni kup 12. redarstvenika" u iznosu 3.000,00 kuna;
3. Udruga „Braniteljice Domovinskog rata Vukovarsko Srijemske županije" za projekt „Izložba ratnih fotografija braniteljica" u iznosu 1.000,00 kuna
4. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Vukovar za projekt „Posjet udrugama i Križni put – Kukuruzni put" u iznosu 3.000,00 kuna;

III.
Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava.

IV.
Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti, a za provođenje financijskog dijela Upravni odjel za financije i nabavu.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

KLASA: 402-03/17-01/5
URBROJ:2196/01-02-17-50
U Vukovaru, 28. veljače 2018.