Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15 i 1/18) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donio je Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata. Odluka je dostupna na ovoj poveznici.
Sukladno Uputama za prijavitelje Javnog natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2018. godinu, organizacije civilnog društva koje su zadovoljile sve uvjete Natječaja i odabrane za financiranje, dužne su dostaviti dokumente i potvrde koje se predaju nakon procjene programa/projekta, a prije potpisivanja ugovora:
• Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave, ne starija od mjesec dana od dana donošenja Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga, o stanju javnog dugovanja za prijavitelja iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, u slučaju postojanja javnog duga, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora, u izvorniku
• Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci od dana objave Natječaja da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak, u izvorniku
• Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, u izvorniku
• Solemnizirana bjanko zadužnica – na prvi sljedeći iznos veći od odobrenog (za projekte/programe čija je vrijednost 10.000,00 kuna i više, uz napomenu da je trošak solemnizacije dio prihvatljivih troškova programa/projekta)
• Ispunjeni potpisan i ovjeren pročišćeni Obrazac Proračuna s pročišćenim aktivnostima sukladno odobrenim sredstvima. Molim da obratite pozornost na uvjete natječaja i u Obrascu Proračuna ostavite vidljivih 30% vašeg doprinosa projektu te iznos, ne veći od 25%, za neizravne troškove
Rok za dostavu gore navedene dokumentacije je najkasnije do 9. ožujka 2018. na slijedeću adresu:
Grad Vukovar
Upravni odjel za kulturu i turizam
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar