Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite za provođenje programa i projekata od interesa za opće dobro, imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu prostora na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite (KLASA:372-03/18-01/7, URBROJ:2196/01-02-18-8 od 09. travnja 2018. godine), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.
Ukupno prijavljenih na ovaj Natječaj bilo je 3.
Broj prijava koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 2.
Broj prijava koje nisu zadovoljile formalne uvjete Natječaja – 1.
Lista prijava :
Evidencijski broj: 9. Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica" Vukovar, oznaka prostora – P6, P7, Ispunjava uvjete
Evidencijski broj: 10. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići, oznaka prostora - P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9, Ispunjava uvjete
Evidencijski broj: 11. Udruga invalida rada Vukovar, Prijava nije stigla u roku, nedostaje oznaka prostora za koji se udruga prijavljuje, nedostaje potvrda Nedostaje potvrda UO za financije i nabavu Grada Vukovara, za udrugu je na snazi Odluka o zabrani financiranja iz javnih izvora Grada Vukovara od 01. prosinca 2017. godine ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara 12/17)
Gore navedene prijave, koje su zadovoljili propisane uvjete, upućuju se na ocjenjivanje.
Svi prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete pisanim će putem biti obaviješteni o razlozima odbijanja prijave te u roku od osam (8) radnih dana od dana zaprimanja obavijesti mogu izjaviti prigovor na odluku Povjerenstva za provedbu Natječaja pročelnici Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Vukovara, koja će o predmetnom prigovoru odlučiti u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja prigovora.