Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje braniteljskim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro, imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu prostora na korištenje braniteljskim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata (KLASA:372-03/18-01/5, URBROJ:2196/01-02-18-6 od 23. ožujka 2018. godine), izvršilo je procjenu prijava na Javni natječaj te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima procjene.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 12.

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog prostora