Gradonačelnik
KLASA:402-03/18-01/2
URBROJ:2196/01-02-18-18
U Vukovaru, 21. svibnja 2018.

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje prijedloga aktivnosti za provedbu Dana mladih Vukovar u 2018. godini

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga aktivnosti za provedbu Dana mladih Vukovar u 2018. godini – udrugama čije je djelovanje usmjereno na rad s mladima i za mlade, a sukladno prioritetnim područjima 7. (Kultura i turizam) i 8. (Izvaninstitucionalno obrazovanje), navedenim u Odluci o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17) iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 18.700,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2018. godinu raspoređena u:

- Razdjel R.150, Glava R.150.5., Program R.150.5.2, Aktivnost R.150.5.2.1. (Dani mladih Vukovar)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2018. godinu za aktivnosti za provedbu Dana mladih Vukovar u 2018. godini čiji je nositelj bio Upravni odjel za društvene djelatnosti, a od 05.05.2018. godine UO za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjel) i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja „Dani mladih u 2018. godini" (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

III.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na sljedeći način:
1. VUKA – Vukovarska udruga kulturnog aktivizma za prijedlog VuBass OpenAir 2018 – 5.000,00kn
2. Europski dom Vukovar za prijedlog Prekogranični dijalog mladih – 5.000,00kn
3. PRONI Centar za socijalno podučavanje za prijedlog Dan informiranja mladih VuMI 2018 – 5.000,00kn
4. Mirovna grupa mladih Dunav za prijedlog pOstani aktivan, kreativan i inovativan! – 3.700,00kn

IV.
Grad Vukovar će javno objaviti rezultate natječaja na mrežnim stranicama Grada Vukovara - http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/financiranje-udruga/izvjesca

V.
Međusobna prava i obveze između Grada Vukovara i udruga navedenih u točki III. uredit će se Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

VI.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo.

VII.
Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku Grada Vukovara.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.