Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite (imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva, KLASA:372-03/18-01/7, URBROJ:2196/01-02-18-8 od 09. travnja 2018. godine) izvršilo je procjenu prijava na Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite za provedbu aktivnosti od interesa za opće dobro (u daljnjem tekstu Natječaj) te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima procjene.
Ukupno razmatranih prijava bilo je - 2.
Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog prostora:
Evidencijski broj: 9. Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica" Vukovar, oznaka prostora – P6, P7, bodovi - 117, udruga se predlaže za dodjelu prostora
Evidencijski broj: 10. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići, oznaka prostora - P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9, bodovi - 103, udruga se predlaže za dodjelu prostora
Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje
udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite
-------------------------------