Gradonačelnik
KLASA: 620-01/18-01/4
URBROJ: 2196/01-02-19-8
Vukovar, 25. siječnja 2019.

Temeljem članka 48. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 47. stavka 3. točke 26. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik Grada Vukovara" br. 4/09,7/11,4/12,7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Vukovara donosi

O D L U K U
o
davanju suglasnosti na Detaljni plan raspodjele sredstava unutar Programa
javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu

Članak 1.

Daje se suglasnost Zajednici sportskih udruga grada Vukovara na prijedlog Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu (URBROJ: 08-01/19) koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

Program javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu