KLASA:402-03/18-01/6
URBROJ:2196/01-02-18-31
U Vukovaru, 28. prosinca 2018.

PREDMET: Javno izvješće o dodijeljenim financijskim sredstvima
Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog natječaja za sufinanciranje EU projekata udruga u 2018. godini, objavljenog 06. srpnja 2018. godine (KLASA:402-03/18-01/6, URBROJ:2196/01-02-18-2) s rokom podnošenja prijedloga do kraja tekuće godine ili do utroška sredstava.
Ukupno planirana vrijednost Poziva bila je 50.000,00 kuna, raspoređena u području:

- Razdjel R170, Glava R.170.04., Program R.170.04.01., Aktivnost R.170.04.01.02. (Udruge-Osnaživanje civilnog društva)

Grad Vukovar temeljem gore raspisanog Poziva u 2018. godini isplatio je financijska sredstva sljedećim udrugama:

 PRIJEDLOZI AKTIVNOSTI UDRUGA ZA UGOVORENE EU PROJEKTE


Red.Broj


UDRUGE


PRIJEDLOG AKTIVNOSTI


IZNOS U KN

1.

PRONI Centar za socijalno podučavanje

Školontiranje

17.000,00

2.

Mirovna grupa mladih Dunav

Let's talk about IT

18.000,00

3.

Europski dom Vukovar

Unfolding the Danube Hub for Mutual Understanding and Economic Prosperity

12.000,00

 

UKUPNO IZVRŠENO:

47.000,00

 

PREDVIĐENO:

50.000,00

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Siniša Mitrović