Povjerenstvo za provedbu 2. Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar imenovano Odlukom gradonačelnika (KLASA:022-05/15-01/10, URBROJ:2196/01-02-15-1 od 29. listopada 2015. godine) izvršilo je provjeru propisanih uvjeta 2. Javnog poziva te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere formalnih uvjeta Poziva.
Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Poziv bilo je 21.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Poziva je 19.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Poziva je 2.

Lista projekata koji su zadovoljili formalne uvjete 2. Javnog poziva

Gore navedeni projekti upućuju se Povjerenstvu za procjenu prijava i prijedlog Nacrta programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar.

Lista projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete 2. Javnog poziva

Svi prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete pisanim će putem biti obaviješteni o razlozima odbijanja prijave te u roku od osam dana od dana zaprimanja obavijesti mogu izjaviti prigovor na odluku Povjerenstva za provedbu natječaja pročelnici Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Vukovara, koja će odlučiti o istome.