Povjerenstvo za procjenu prijava 2. Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar imenovano Odlukom gradonačelnika (KLASA:022-05/15-01/11, URBROJ:2196/01-02-15-1 od 29. listopada 2015. godine) izvršilo je ocjenu prijava 2. Javnog poziva te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima ocjene.
Ukupno ocjenjivanih projekata/programa bilo je 19.
Broj projekata koji su zadovoljili propisane komponente ocjenjivanja je 19.

Lista projekata koji su zadovoljili propisane komponente ocjenjivanja 2. Javnog poziva:

LISTA PROJEKATA KOJI SU ZADOVOLJILI OCJENJIVANJE

Gore navedeni projekti upućuju se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i gradonačelniku Grada Vukovara radi utvrđivanja konačnog Prijedloga Gradskom vijeću Grada Vukovara.