Poštovani članovi Gradske knjižnice Vukovar – uskoro uvodimo novu uslugu produženja roka posudbe građe preko on line kataloga. Svaki član Gradske knjižnice Vukovar može zatražiti pripadajući PIN broj uz pripadajuću člansku iskaznicu pomoću kojeg može pristupiti vlastitom online pretincu preko kojeg će ubuduće moći produljiti građu posuđenu u Gradskoj knjižnici Vukovar i Ograncima.

Posudbe se mogu produžiti preko on line kataloga ako zadovoljavaju slijedeće:
- trenutni rok posudbe je manji od 32 dana
- posudba nije u zakasnini
- primjerak nije rezerviran

O detaljima nove usluge uskoro na stranicama Gradske knjižnice Vukovar.