Temeljem čl. 34 Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09),

Čl. 10 Zakona o radu (Narodne novine, broj 34/14), te u skladu s odlukom sa 16. sjednice Upravnog Vijeća
Gradske knjižnice Vukovar održane 27. travnja 2016. godine ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar
raspisuje:


OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE DIPLOMIRANOG KNJIŽNIČARA - RADNO MJESTO I. VRSTE
NA ODREĐENO VRIJEME

• 2 izvršitelj/ica m/ž


Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

• VSS studij knjižničarstva
o - završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
o Magistar/magistra bibliotekarstva ili knjižničarstva
• najmanje jedan strani jezik
• poznavanje rada na računalu (Office paket)
• bez položenog stručnog ispita
Uz pisanu prijavu koja sadrži osobne podatke, adresu, datum rođenja, telefon i e-mail kontakt potrebno je priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- rodni list
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, odnosno nevođenju kaznenog postupka (ne
starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
- presliku osobne iskaznice
- životopis
- motivacijsko pismo

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Izvršitelj /ca se prima u radni odnos na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od godine dana, s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku deset dana od dana objave natječaja u Vukovarskim novinama, dostavljaju se osobno ili poštanskom pošiljkom na adresu:

Gradska knjižnica Vukovar – Tajništvo
Trg Republike Hrvatske 1, 32000 Vukovar
„Natječaj za diplomiranog knjižničara – ne otvarati“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


Ravnateljica
Jelena Miškić dipl. knjiž.

Vukovar, 13. svibanj, 2016.
Ur. br: 327/2-3-2016