Gradsko vijeće Grada Vukovara na 21. sjednici održanoj 9. studenog 2023. godine, donijelo je Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara.
Odluka je objavljena u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara br. 10/23.

TEKST ODLUKE