Dana 30. prosinca 2023. godine stupio je na snagu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 155/23), kojim su poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovitu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni županijama, gradovima i sjedištima županija prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, dok su poslovi upravljanja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o.

Kome se podnose zahtjevi?

Fizičke i pravne osobe zahtjeve podnose:

• za građevinsko zemljište i građevine u vlasništvu Republike Hrvatske - Županiji, Gradu - sjedištu županije ili velikom gradu (Pula, Velika Gorica, Kaštela, Vinkovci i Samobor), a prema mjestu gdje se nekretnina nalazi
• zahtjevi organizacija civilnog društva - Ministarstvu
• za planinarske objekte:
- na području nacionalnog parka ili parka prirode - javnoj ustanovi za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom Prirode
- izvan područja nacionalnog paraka ili parka prirode - Ministarstvu
• za stanove, poslovne prostore i garaže u vlasništvu Republike Hrvatske- trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o.

Jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove - sjedišta županija i velike gradove) i pravne osobe u njihovom vlasništvu podnose zahtjeve koji se odnose na neizgrađeno građevinsko zemljište i građevine Županiji na čijem se području nekretnina nalazi.

Jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove - sjedišta županija i velike gradove) i pravne osobe u njihovom vlasništvu zahtjeve koji se odnose na stanove i poslovne prostore podnose Ministarstvu.

Županije i pravne osobe u njihovom vlasništvu podnose zahtjeve Ministarstvu.

Zahtjevi za dodjelu nekretnina u svrhu smještaja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su oni osnivači se podnose Ministarstvu.

Tijela državne uprave i drugi korisnici državnog proračuna Republike Hrvatske te pravne osobe s javnim ovlastima, druge pravne osobe osnovane posebnim propisom čiji je osnivač Republika Hrvatska, javna visoka učilišta, parlamentarne političke stranke i nezavisni saborski zastupnici zahtjeve za dodjelu nekretnina u svrhu smještaja tih tijela podnose Ministarstvu.

Trgovačka društva u isključivom ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske zahtjeve za dodjelu poslovnih prostora u svrhu smještaja tih društava u poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske podnose Državnim nekretninama d.o.o.

Obrasce za podnošenje zahtjeva i potrebnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE.

Upiti građana vezani uz državnu imovinu mogu se uputiti na ove kontakte:

a) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama
Ivana Pintar, dipl.iur., ravnateljica uprave
Adresa: Poslovni toranj Zagrepčanka, Savska cesta 41, Zagreb
tel: 01 6471 203

Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
Tomislav Volarević, načelnik sektora
tel: 01 6448 853
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Mateja Hlupić Maravić, načelnica sektora
tel: 01 6346 226
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

b) Grad Vukovar

Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu
Adresa: Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar

Marina Vlajčić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i imovinu
Telefon: 032 456 561
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Lidija Nikšić, voditeljica Odsjeka za imovinu
Telefon: 032 456 563
e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.