Temeljem članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) te članka 9. stavka 3. podstavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16 i 99/18) članka 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, br. 3/19) te Epidemioloških preporuka za obilježavanje 18. Studenoga-Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.-2020., izdanih od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 10. studenoga 2020.g., gradonačelnik Grada Vukovara donosi

 

O D L U K U

 

I.

            Ovom Odlukom ograničava se radno vrijeme do 21 sat svim ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i Barovi“ na području grada Vukovara za dane 17. i 18.  studenoga  2020. godine.

II.

                         

            Rad ugostiteljskih objekata iz točke I. ove Odluke, mora biti sukladan Odluci Hrvatskog sabora o proglašenju 18. studenoga kao „Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine“, a kojom je određeno primjereno i dostojanstveno obilježavanje navedenog dana u znak poštivanja na žrtve Vukovara 1991. godine.

III.

            Zadužuju se osobe koja zastupaju objekte iz točke I. ove Odluke da poduzmu sve potrebne mjere kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u i oko ugostiteljskih objekata.

IV.

            Ova Odluka objavit će se u sredstvima informiranja Grada Vukovara.

 

 

 

                                                                   Gradonačelnik:

                                                                   Ivan Penava, prof.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

GRADONAČELNIK  

KLASA: 335-01/20-01/1

URBROJ: 2196/01-02-20-10

Vukovar, 13. studenoga 2020.