Na temelju članka 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17, dalje u tekstu: Zakon) i članka 47. točke 31. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda RH, 3/20 i 3/21) gradonačelnik Grada Vukovara donosi

 

ODLUKU
o imenovanju radne skupine za pripremu i provođenje postupka izrade
Provedbenog programa Grada Vukovara za mandatno razdoblje 2021. – 2025.

 

Članak 1.

Ovom Odlukom se osniva radna skupina za pripremu i provođenje postupka izrade kratkoročnog strateškog akta Grada Vukovara, Provedbenog programa Grada Vukovara za mandatno razdoblje 2021. – 2025. (u daljnjem tekstu: Provedbeni program).

Članak 2.

U Radnu skupinu za pripremu i provođenje Provedbenog programa imenuju se sljedeće osobe:

  1. Kristina Bilić – pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo
  2. Ivana Mujkić – pročelnica Ureda gradonačelnika
  3. Vlasta Šibalić – pročelnica Upravnog odjela za financije i nabavu
  4. Darko Dimić – pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelje
  5. Marina Vlajčić – pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i imovinu
  6. Dražen Čulig – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo
  7. Josip Paloš – pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
  8. Sanja Tokić – pročelnica Upravnog odjela za opće poslove
  9. Igor Antolović - pročelnik Službe - upravitelj vlastitog pogona

Članak 3.

Za administrativno-tehničke poslove zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo Grada Vukovara.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na Internet stranici Grada Vukovara te u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 302-02/21-01/2                                                                                                                                                     
URBROJ: 2196/01-02-21-3 
Vukovar, 25. listopada 2021.            

Gradonačelnik

Ivan Penava, prof.