Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Grada Vukovara fizičkim osobama – građanima sa područja grada Vukovara za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području grada Vukovara za 2020./2021. godinu.

Na Poziv mogu se prijaviti samo obiteljske kuće koje su energetskog razreda (prema QH,nd) D ili lošijeg te nalaze se na području grada Vukovara i imaju sklopljen Ugovor o sufinanciranju projekta s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Grad Vukovar će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije za opravdane troškove projekta, u maksimalnom iznosu do 68.000,00 kuna s PDV-om. Stopa sufinanciranja od 20% opravdanih troškova primjenjuje se na sve prihvatljive aktivnosti energetske obnove obiteljske kuće. Grad Vukovar će dodjeljivati sredstva donacije do konca 2021. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno o tome koji uvjet prvi nastupi.


JAVNI POZIV

OBRASCI

ZAHTJEV ZA ISPLATU

ODLUKA O PRODULJENJU