U partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Vukovar i Domom za starije osobe Primum od 1. lipnja 2020. provodimo trogodišnji projekt „ RE(aktivacija)starijih osoba“ u okviru poziva: ''Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici'', financiranog sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

CILJ projekta je širenje socijalnih usluga u zajednici osobama starije životne dobi s ciljem podrške deinstitucionalizacije i aktivnom uključivanju starijih osoba u društvo kroz usluge, inovativne modele uključivanja s ciljem aktivne participacije u zajednici, edukacije i radionice.

Korisnicima s naglaskom na osobe starije životne dobi pružamo pravnu i psihološku pomoć i podršku kroz sve vrijeme provedbe projekta.

Od 15.kolovoza 2020. do 15.rujna 2020. raspisan je poziv na volontiranje te će nakon regrutacije volontera uslijediti edukacija volontera.

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima će kroz partnerstvo s Domom za starije osobe Primum, osigurati im 11 mobilnih aparata i 11 SIM kartica potrebnih za telefonsku aparaturu u okviru aktivnosti na projektu „Mobilna pomoć u kući“ te će ih određeni broj korisnika dobiti kao inovativni način pristupa osobama starije životne dobi kako bi što dulje ostali u svojim domovima, a s druge strane ćemo im osigurati osjećaj sigurnosti i mogućnosti efikasnijega i brzoga zdravstvenoga zbrinjavanja i zdravstvene pomoći.

U prvoj godini provedbe projekta organizirati ćemo javne akcije u Osijeku i Vukovaru na temu „Aktivno uključivanje i interakcija“ te će biti održani motivacijski sastanci sa partnerima, predstavnicima manjih gradova, općina, udruga umirovljenika radi bolje povezanosti i međusektorske suradnje.

Kroz cijelo vrijeme provedbe projekta promovirati ćemo usluge i aktivnosti na projektu kroz emitiranje radio jingla, objave novinskih članaka u lokalnim medijima i portalima kroz tzv. boostanje facebook postova na društvenim mrežama.
Na kraju svake godine evaluirati ćemo projektne aktivnosti, a kroz cijelo vrijeme provedbe projekta će se vršiti monitoriranje sustava Mobilne usluge u kući.

 

Kroz održavanje edukacija i radionica u drugoj godini provedbe projekta omogućit ćemo korisnicima zajednički, kreativni i edukativni grupni rad koji će biti različitih tema i sadržaja, a što će im omogućiti podizanje veće razine informiranosti i razvoj novih vještina i znanja.
U trećoj godini i posljednjoj godini provedbe projekta tiskat ćemo mini brošuru „Re(aktivacija)osoba starije životne dobi“, a također će biti održan i okrugli stol na temu „Aktivnim starenjem kao kvalitetnim načinom življenja“.