KLASA: 112-01/20-01/9
URBROJ: 2196/01-7-20-11
Vukovar, 10. srpnja 2020. godine

 

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″ br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, donosi

 

ODLUKU O
DJELOMIČNOM PONIŠTENJU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

I. u Grad Vukovar, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, na određeno vrijeme na radno mjesto Savjetnik za graditeljstvo, objavljen 23. lipnja 2020. godine na službenoj Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj internet stranici Grada Vukovara, u dijelu stavka 1. koji se odnosi na broj izvršitelja, tako da isti sada glasi:
- „ …u Grad Vukovar, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša na radno mjesto Savjetnik za graditeljstvo (1 izvršitelj/ica) radi upravljanja aktivnostima u okviru projekata koji su obuhvaćeni Intervencijskim planom Grada Vukovara na određeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca.“

II. U ostalom dijelu Oglas ostaje neizmijenjen.

III. Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj internet stranici Grada Vukovara.

IV. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Pročelnik:

Dražen Čulig, dipl.ing.prometa