Na temelju članaka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11 i 64/15), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ broj: 3/16) i članka 13. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja poslovnih prostora i usluga Poslovno-inovacijskog centra ,,BIC Vukovar“, KLASA:011-01/19-01/14, URBROJ:2196/01-02-19-6 od 22. studenoga 2019. godine, Vukovarska gospodarska zona d.o.o. raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnih prostora u
Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva
Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar)

 

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar) na adresi Vukovar, Gospodarska zona 15, sljedećih oznaka, površine i namjene:

 

OZNAKA PROSTORA

POVRŠINA (m2)

SNAGA EL.ENERGIJE

NAMJENA PROSTORA

PP2

939,30

22,08     

PROIZVODNI CENTAR

Proizvodnja bez štetnog utjecaja na okoliš

PP8

200,25

13,80

PP17

36,34

       5,75

CENTAR INOVATIVNOG PODUZETNIŠTVA

Djelatnost iz područja visoke tehnologije, elektronike, informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), zelenih tehnologija i održivog razvoja, kreativne usluge u području arhitekture, dizajna, različitih oblika medijske komunikacije, promidžbe, izdavaštva, kreativne industrije, digitalne grafike, multimedije i ostale uslužne djelatnosti vezane za proizvodnju i slično, uredski prostor za poduzetnike iz Proizvodnog centra

 

Za sve poslovne prostore postoji mogućnost povećanja snage el. energije o vlastitom trošku.

 

II. OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

PROIZVODNI CENTAR – pravo na dodjelu poslovnih prostora u zakup u Proizvodnom centru imaju poduzetnici koji zadovoljavanju sljedeće uvjete:
• obavljaju ili pokreću proizvodnu djelatnost koja nema štetnog utjecaja na okoliš niti ometa rad drugih poduzetnika koji su već u zakupu
• povećavaju zaposlenost na području Grada Vukovara
• nemaju dospjelih neplaćenih obveza s osnove javnih davanja i solventne su.

Iznimno, a u cilju racionalnog korištenja poslovnih prostora, slobodni poslovni prostori u Proizvodnom centru mogu se dati u zakup i poduzetnicima koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima, po tržišnoj cijeni na rok od 5 godina uz mogućnost daljnjeg višekratnog produženja ugovornog odnosa na isti rok. Pod istim uvjetima se dodjeljuju i poslovni prostori u Centru inovativnog poduzetništva potrebnih poduzetniku iz Proizvodnog centra.

CENTAR INOVATIVNOG PODUZETNIŠTVA - Pravo na podnošenje ponudu za zakup poslovnih prostora imaju poduzetnici koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
• obavljaju ili pokreću djelatnost iz područja visoke tehnologije, elektronike, informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), zelenih tehnologija i održivog razvoja, kreativnih usluga u području arhitekture, dizajna, različitih oblika medijske komunikacije, promidžbe, izdavaštva, kreativne industrije, digitalne grafike, multimedije ili ostalih uslužnih djelatnosti vezanih za proizvodnju
• povećavaju zaposlenost na području Grada Vukovara

Poslovni prostor u Centru inovativnog poduzetništva se može dodijeliti i poduzetniku iz Proizvodnog centra, poduzetniku početniku - inovatoru koji iz objektivnih razloga ne može biti smješten u Poduzetničkom inkubatoru Vukovar, odnosno poduzetniku s potencijalom rasta.

Iznimno, a u cilju racionalnog korištenja poslovnih prostora, slobodni poslovni prostori u Centru inovativnog poduzetništva se mogu dati u zakup i poduzetnicima koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima, po tržišnoj cijeni na rok do 1 godine uz mogućnost daljnjeg višekratnog produženja ugovornog odnosa na isti rok .

III. ZAKUPNINA I NAKNADE

• Poslovni prostori daju se u zakup na neodređeno vrijeme.

• Poslovni prostori se daju u zakup u viđenom stanju.

• Zakupnina za poslovne prostore u Proizvodnom centru iznosi 12 kn/m2 mjesečno, u Centru inovativnog poduzetništva iznosi 24,00 kn/m2 mjesečno i obračunava se od dana sklapanja ugovora o zakupu.

• Iznos zakupnine je promjenjiv i usklađuje se s tržišnim kretanjima početkom svake godine
( stopa inflacije, stopa porasta cijena na malo i drugi objektivni pokazatelji).

• U osnovnu cijenu zakupa poslovnog prostora uključeno je korištenje čajne kuhinje, sanitarnih prostora, tuševa, sale za sastanke, besplatan uredski namještaj za jedno radno mjesto i klimatizacija (samo u Centru inovativnog poduzetništva) te usluge poslovnog savjetovanja, primanja i slanja faksa, primanja pošte, korištenje interneta, marketinško predstavljanje na internet stranici Poslovno-inovacijskog centra BIC-Vukovar, nadzor nad ulazom u objekt, pružanje informacija posjetiteljima, briga o sigurnosti prostora (video nadzor, protupožarna zaštita, protuprovalna zaštita, kontrola prolaza, evidencija radnog vremena), besplatno parkiranje za zaposlenike, poslovne partnere i posjetitelje tijekom radnog vremena Poslovno-inovacijskog centra BIC-Vukovar. Svaki poslovni prostor u Centru inovativnog poduzetništva opremljen je sa 3 uredska ormara, radnim stolom i uredskom stolicom.
• Poduzetnici koji zaključe ugovor o zakupu poslovnog prostora, imaju pravo i na korištenje zajedničkih prostorija i instalacija Poslovno-inovacijskog centra BIC-Vukovar. Za redovno tehničko održavanje, čišćenje hodnika, zajedničkih prostorija i sanitarnih čvorova, zajedničku potrošnju električne energije, vode, grijanja zajedničkih prostorija, poduzetnicima se obračunava mjesečna naknada u iznosu od 3,80 kn/m2 zakupljenog poslovnog prostora, računajući od dana sklapanja ugovora.

• Za zakupljene poslovne prostore poduzetnici snose sve režijske troškove, i to: za toplinsku energiju, električnu energiju i potrošnju vode i plina (prema ispostavljenim računima pružatelja usluge ovisno o stvarnom utrošku za pojedini poslovni prostor).

• Poduzetnici plaćaju i naknade za komunalne usluge i ostala davanja u skladu sa važećim propisima za pojedini poslovni prostor.

IV. SUBVENCIONIRANA ZAKUPNINA

• Sa poduzetnicima koji imaju pravo na potpore male vrijednosti, sukladno propisima o državnim potporama, a žele ih iskoristiti, ugovorit će se subvencionirana zakupnina u razdoblju od 3 (tri) godine od dana sklapanja ugovora o zakupu, kako slijedi:

PROIZVODNI CENTAR

Godina

% subvencije

Zakupnina

1.godina-prvih  6 mjeseci

100 %

0,00 kn/m2

1.godina-drugih 6 mjeseci

75 %

3,00 kn/m2

2. godina

50 %

6,00 kn/m2

3. godina

25 %

9,00 kn/m2

 CENTAR INOVATIVNOG PODUZETNIŠTVA

Godina

% subvencije

Zakupnina

1.godina-prvih  6 mjeseci

100 %

 0,00 kn/m2

1.godina-drugih 6 mjeseci

75 %

 6,00 kn/m2

2. godina

50 %

12,00 kn/m2

3. godina

25 %

18,00 kn/m2

 

• Pravo na subvenciju gubi se od trenutka nepridržavanja uvjeta zakupa.

V. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE

• Ponude s propisanom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva u „Vukovarskim novinama“ te na web stranicama www.vukovar.hr, www.vgz.hr, www.bic-vukovar.hr, na adresu: Vukovarska gospodarska zona d.o.o., Gospodarska zona 15, 32000 Vukovar, s naznakom “Prijava na javni poziv za BIC-Vukovar - ne otvaraj”

• Obrasci potrebni za podnošenje ponude za zakup(https://www.vgz.hr/?page_id=986 ) mogu se preuzeti na adresi Vukovarska gospodarska zona d.o.o., Gospodarska zona 15, Vukovar, ili na www.vgz.hr .

• U slučaju da više poduzetnika podnosi zajedničku prijavu za isti poslovni prostor, osim navedene dokumentacije koju podnose svi poduzetnici, podnose i potpisanu međusobnu suglasnost o zajedničkom korištenju poslovnog prostora.

• U slučaju da za pojedine poslovne prostore nije iskazan interes ili po dovršetku postupka poslovni prostori ostanu slobodni, Javni poziv za poslovne prostore raspoložive za zakup ostaje otvoren sve do popunjenja istih.

VI. SADRŽAJ PONUDE

Registrirana tvrtka:
• popunjena ponuda za zakup poslovnih prostora (na propisanom obrascu)
• dokaz o registraciji (izvod/rješenje iz odgovarajućeg registra)
• skraćeni poslovni plan (na propisanom obrascu)
• izjavu da ukoliko njegova ponuda za zakup bude prihvaćena, da će u rokovima iskazanim u ponudi za zakup započeti s obavljanjem djelatnosti i provesti nova zapošljavanja (na propisanom obrascu)
• dokaz o osiguranju sredstava za početak proizvodnje (za Proizvodni centar)
• potvrda Porezne uprave o nepostojanju nepodmirenih dospjelih poreznih obveza ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i da se podnositelj prijave pridržava rokova plaćanja(ne stariju od 30 dana)
• potvrda Grada o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i da se podnositelj prijave pridržava rokova plaćanja( ne stariju od 30 dana)
• dokaz o broju zaposlenih ( izdaje HZMO, ne starija od 30 dana),
• BON- 2 (ne stariji od 30 dana)
• izjava o korištenim potporama male vrijednosti za prijavitelja i pojedinačno za svako povezano poduzeće koje čini jednog poduzetnika, ovjerene pečatom i potpisane od strane ovlaštenje osobe za zastupanje.

Vukovarska gospodarska zona d.o.o. može zatražiti i drugu dodatnu dokumentaciju prije donošenja odluke o dodjeli poslovnog prostora u zakup.

VII. DONOŠENJE I OBJAVA ODLUKE TE SKLAPANJE UGOVORA

• Nepravodobne i nepotpune ponude se neće razmatrati
• Zadržava se pravo poništenja ovog natječaja bez navođenja razloga za poništenje, kao i pravo ne izbora niti jednog ponuditelja bez navođenja razloga
• Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude
• S odabranim ponuditeljem zaključuje se ugovor o zakupu poslovnih prostora kojim se uređuju međusobna prava i obveze. Ugovor se sačinjava kao javnobilježnička isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu, a sve troškove solemnizacije ugovora snosi poduzetnik
• Rok za zaključenje ugovora je 15 (petnaest) dana od dana primitka odluke o odabiru ponude
• Uz ugovor o zakupu poduzetnik je obvezan priložiti bjanko zadužnicu koja pokriva iznos 3 mjesečne zakupnine bez subvencija
• Ukoliko poduzetnik ne pristupi zaključenju ugovora u naprijed navedenom roku, smatra se da je povukao ponudu

VIII. PRESTANAK ZAKUPA

• Svaka ugovorna strana može otkazati ugovor o zakupu poslovnih prostora bez obzira na njegove odredbe o trajanju, dostavom pisanog otkaza s otkaznim rokom od 30 dana.
• Vukovarska gospodarska zona d.o.o. može raskinuti ugovor o zakupu poslovnih prostora i prije isteka roka na koji je zaključen uz slučaj kada se poduzetnik ne pridržava uvjeta zakupa, kada se poduzetnik ne pridržava pravila ponašanja u BIC-Vukovara, kućnog reda te svojim ponašanjem remeti radnu atmosferu drugima, odnosno narušava ugled BIC-Vukovara te kada poduzetnik prestane obavljati djelatnosti ili se pokrene postupak stečaja ili likvidacije.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

• Svi korisnici poslovnih prostora BIC Vukovar dužni su poslovne prostore (u zakupu i zajedničke) koristiti na način i za namjenu utvrđenu ugovorom o zakupu i kućnom redu pažnjom dobrog gospodarstvenika.

• Radove na adaptaciji i preinakama u poslovnim prostorima poduzetnici mogu obavljati samo uz prethodnu pisanu suglasnost Grada Vukovara.

• Za uložena vlastita sredstva u adaptaciju i preinake poslovnih prostora poduzetnik nema pravo na naknadu istih od strane Provoditelja programa.

• U slučaju da je poduzetnik dodatno opremao prostor i/ili obavljao adaptaciju i preinake, po prestanku zakupa je obvezan ukloniti ugrađenu opremu te prostor dovesti u prvobitno stanje o svom trošku.

X. KONTAKT

Informacije o Javnom pozivu te dogovor oko razgledavanja prostora zatražiti na adresi
Vukovarska gospodarska zona d.o.o., Gospodarska zona 15, 32000 Vukovar, ili na
tel: 098/ 281 873, 099/467 1779 ili putem e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

 

Vukovarska gospodarska zona d.o.o.
Direktor:
Davor Foriš

 

_____________________________