POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
KLASA:112-01/20-01/12
URBROJ: 2196/01-02-20-133
Vukovar, 23. rujna 2020. godine

 

Na temelju članka 20. stavka 4., točke 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos, na radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, objavljenog na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vukovar, službenoj stranici Grada Vukovara i Oglasnoj ploči Grada Vukovara, objavljuje

 

POZIV
na intervju (razgovor)

 

I.
Povjerenstvo je utvrdilo da postupku provođenja intervjua (razgovora) mogu pristupiti sljedeće kandidatkinje:
1. Valentina Kovač
2. Snežana Grnja
3. Sunčica Vučinović
4. Tatjana Barić
5. Anica Jurković
6. Marija Dedić
7. Marija Grličić
8. Bernardica Majstorović
9. Đurđinka Rac
10. Renata Lukinac
11. Vesna Lojpur
12. Kristina Greksa
13. Mirela Seiler
14. Slavica Jorgić
15. Andrea Mikloš
16. Marina Krnajac
17. Ana Ivančić
18. Mirjana Ilinčić
19. Jadranka Šovanj
20. Đurđa Orlovčić
21. Anđelka Rostohar
22. Vesna Ogrizović
23. Ivana Latsch
24. Zdenka Radošević
25. Kata Latsch
26. Senka Edelinski
27. Mara Herman
28. Branka Gere
29. Sanja Čeke
30. Renata Tomić
31. Sandra Tokić
32. Katarina Šandor
33. Bisenija Činčurak
34. Sanja Petrović
35. Brankica Vorkapić
36. Danijela Tušek
37. Katica Kereši
38. Anđa Pavlović
39. Đurđica Markanović
40. Anđa Kuća
41. Rozalina Bosak
42. Kristina Lučić
43. Svetlana Aleksa
44. Rada Repac
45. Vesna Mišić
46. Gordana Krasnik
47. Sofija Mašić
48. Mirjana Rukavina
49. Marija Spasojević
50. Jelica Nota
51. Ružica Paranus
52. Branka Martinović
53. Gordana Mijatović
54. Julijana Buvarović Štrbac
55. Ružica Reinholz
56. Vesna Lebar
57. Karolina Beljo
58. Nada Uremović
59. Ivana Kovač
60. Biljana Bocka
61. Lidija Filipović
62. Branka Todić
63. Tomislava Brežnjak
64. Svjetlana Meler
65. Andrea Đurić
66. Mirjana Macut
67. Ivana Vidrač
68. Vesna Bakula
69. Mira Ivan
70. Vesna Poprocki
71. Anamarija Kovač
72. Kata Drozdek
73. Mirjana Pindrić
74. Dragana Kovačević
75. Ljubica Rist
76. Slađana Radović
77. Evica Šaldić
78. Violeta Kovačević
79. Ljiljana Jozić
80. Verica Gužvić
81. Jelena Kedačić
82. Biljana Marić
83. Valerija Bebić
84. Mirjana Crnobrnja
85. Mirjana Kušnjir

II.

Podnositeljicama prijava koje nisu uredne ili pravodobne te koje ne ispunjavaju formalne uvjete Oglasa upućena je obavijest da se ne smatraju kandidatkinjama te ne mogu pristupiti postupku provođenja intervjua (razgovora).

III.

Postupak provođenja intervjua (razgovora) održat će u Gradu Vukovaru 01. i 02. listopada 2020. godine, ured broj 21 (II. kat), dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, u sljedećim terminima:

01. listopada 2020. (četvrtak):
- kandidatkinje pod rednim brojem od 1. do 20. u vremenu od 08:00 do 10:00 sati
- kandidatkinje pod rednim brojem od 21. do 42. u vremenu od 12:00 do 14:00 sati,

02. listopada 2020. (petak):
- kandidatkinje pod rednim brojem od 43. do 63. u vremenu od 08:00 do 10:00 sati,
- kandidatkinje pod rednim brojem od 64. do 85. u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.

Na intervju (razgovoru) potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te medicinsku masku.
Za kandidatkinju koja ne pristupi postupku intervjua (razgovora) u naznačeno vrijeme
smatrat će se da je povukla prijavu na Oglas te se više neće smatrati kandidatom.
Intervju (razgovor) sastoji se od 10 pitanja. Za svako pitanje dodjeljuje se od 1 do 5 bodova.

 

IV.

Nakon provedenog postupka intervjua (razgovora) sa svim kandidatkinjama, Povjerenstvo će na Oglasnoj ploči Grada Vukovara i na službenoj stranici Grada Vukovara objaviti Odluku o odabiru kandidatkinja, 05. listopada 2020. godine.

V.

Ovaj poziv objavljuje se na službenoj stranici i na Oglasnoj ploči Grada Vukovara.

 

Predsjednik Povjerenstva
Josip Paloš, mag. iur.