KLASA: 112-01/20-01/16
URBROJ: 2196/01-2-20-1
Vukovar, 22. rujna 2020. godine

Na temelju odredbe članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara (uz probni rad od 3 mjeseca sukladno odredbi članka 26. ZSN-a) na radna mjesta:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OBAVLJANJE UPRAVNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE NA NEODREĐENO VRIJEME - 1 izvršitelj/ica,
2. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OBAVLJANJE UPRAVNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE NA ODREĐENO VRIJEME do povratka djelatnika/ce s bolovanja – 1 izvršitelj/ica.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a i to:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslove radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijem u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist građevinske, arhitektonske ili pravne struke,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu sa posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanje (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu, u protivnom joj prestaje služba po sili zakona.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (″Narodne novine″, broj 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (″Narodne novine″, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (″Narodne novine″ broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog Natječaja priložiti i dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na službenoj Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da nije koristio pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem čl. 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te dokaz da raniji radni odnos nije prestao uslijed skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ovim natječajem, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

U Gradu Vukovaru nije osigurana zastupljenost srpske nacionalne manjine sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a pripadnici ove nacionalne manjine dužni su se pozvati u prijavi na natječaj na to pravo. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Nar. nov., br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na natječaj nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
 životopis,
 dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, važeće putovnice, domovnice),
 dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točkama a) i b):
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
b) potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima,
 presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),
 uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, izvornik),
 vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati - izjava se podnosi na obrascu koji je dostupan na web-stranici Grada Vukovara).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ne otvaraj - Javni natječaj“ putem pošte na adresu:

Grad Vukovar
Povjerenstvo za provedbu natječaja - navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijava podnosi
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

ili se predaju neposredno na istoj adresi ured broj 1, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo na podnošenje pravnog lijeka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog područja provjere na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, te prijavom na ovaj natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci objave na službenoj internetskoj stranici i natječajnoj ploči Grada Vukovara u svrhu objave rezultata i poziva na testiranje.

Kandidati prijavom na oglas pristaju da Grad Vukovar, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog javnog oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa od strane ovlaštenih osoba za provedbu oglasa. Grad Vukovar s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Na internetskoj stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na navedenoj internetskoj stranici te na oglasnoj ploči Grada Vukovara bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Pročelnica
Marina Vlajčić, mag.iur.

TEKST NATJEČAJA

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

IZJAVA O NEPOSTOJANJU ZAPREKA