Temeljem članka 37. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), temeljem članka 18. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19) Statuta Gradske knjižnice čl. 10, Upravno vijeće Gradske knjižnice Vukovar, odlukom s 21. sjednice održane dana 27. siječnja 2021. godine, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
ČISTAČ / ČISTAČICA
1 izvršitelja/-ice na na određeno vrijeme od 3 mjeseca s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme


Kandidati su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće
uvjete:
- završena osnovna škola, NSS
- 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
- Životopis
- Preslika domovnice
- Preslika svjedodžbe, odnosno dokaz o potrebnoj razini obrazovanja
- Dokaz o radnom stažu (potvrda s podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) - ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 60 dana od dana raspisivanja natječaja
- Motivacijsko pismo
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Natječaj je otvoren osam (8) dana, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se od 05. veljače 2021. do 13. veljače 2021. godine, poštom ili osobnim dolaskom na adresu:
Gradska knjižnica Vukovar - Upravno vijeće
Trg Republike Hrvatske 4/1 ,
32 000 Vukovar
s naznakom „Natječaj za čistača / čistačicu, ne otvarati“
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat isprave prilaže u neovjerenoj preslici, s tim da je prije sklapanja ugovora o radu, dužan predočiti izvornike isprava i dokumentacije.
Neovjerene preslike ne vraćaju se kandidatu nakon završetka javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem pisanog testiranja i intervjua. Datum provjere putem pisanog testiranja s potrebnom literaturom i datum intervjua za kandidate koji su zadovoljili formalni kriterij natječaja bit će objavljen na službenim stranicama Gradske knjižnice Vukovar koja glasi www.gkvu.hr
Izrazi koji se koriste u tekstu ovog javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.
O rezultatima javnog natječaja za izbor čistača/čistačice Gradske knjižnice Vukovar kandidati će biti obaviješteni u roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i to putem pošte te objavom na službenim mrežnim stranicama Gradske knjižnice Vukovar koja glasi www.gkvu.hr.
Zadržava se pravo poništenja natječaja.

Vukovar 05. veljače 2021.

Ur. Br: 77-2/2021.

Ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar
Jelena Miškić prof. mag. bibl.