Na temelju odredbe članka 72. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20) i Odluke KLASA: 320-01/22-01/7, URBROJ: 2196-1-02-22-3 od 16. prosinca 2022. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara radi poljoprivredne obrade

1. PREDMET ZAKUPA
Zemljište u vlasništvu Grada Vukovara daje se u zakup radi poljoprivredne obrade kako slijedi:

R.BR.

K.Č.BR

POVRŠINA m²

LOKACIJA

NAPOMENA

POČETNA CIJENA GODIŠNJEG ZAKUPA iskazana u kunama i eurima

K.O. VUKOVAR

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA ZA RATARSKU OBRADU

1.

3155

3156

5481

SUPODERICA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.208,56 kn

160,40 €

2.

dio 3219/2

dio 3207

3221

3223

3222/7

3222/5

14097

LIJEVA SUPODERICA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

3.108,39 kn

412,55 €

3.

4928

2901

MAJURI

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

639,67 kn

84,90 €

4.

5141

5144

4599

AUGUSTA CESARCA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.014,08 kn

134,59 €

5.

5568

1205

KRALJA PETRA SVAČIĆA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

265,70 kn

35,26 €

6.

5615

4960

KRALJA PETRA SVAČIĆA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.093,68 kn

145,16 €

7.

5582

4133

KRALJA PETRA SVAČIĆA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA većim dijelom

911,33 kn

120,95 €

8.

4677

5449

RADNIČKA

UNUTAR

GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.201,50

159,47 €

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA ZA RATARSKU OBRADU

9.

1437/4

dio 1437/5

1438/1

1610

VRBIK

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

338,10 kn

44,87 €

10.

1441/4

1440/6

2597

VRBIK

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

545,37 kn

72,38 €

11.

5465/2

2138

LIJEVA SUPODERICA

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

448,98 kn

59,59 €

12.

5533

3683

LIJEVA SUPODERICA

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

773,43 kn

102,65 €

K.O. BOROVO NASELJE

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA ZA RATARSKU OBRADU

13.

813

901

NUŠTARSKA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

198,67 kn

26,37 €

14.

870

891

PLITVIČKA

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

196,25 kn

26,05 €

15.

2502/1

2502/2

2420

KRALJICE JELENE

UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

533,61

70,82 €

 

2. CIJENA ZAKUPNINE I TRAJANJE ZAKUPA
Početna cijena zakupnine za zakup zemljišta radi poljoprivredne obrade iznosi:
- za ratarsku obradu unutar građevinskog područja u k.o. Vukovar, k.o. i Borovo naselje 2.205,00 kn/ha godišnje, odnosno 292,65 eura/ha godišnje.
- za ratarsku obradu izvan građevinskog područja u k.o. Vukovar i k.o. Borovo naselje 2.100,00 kn/ha godišnje, odnosno 278,72 eura/ha godišnje.
Zakupnina ne sadrži zakonom propisani porez koji je dužan preuzeti zakupnik.
U zadnjem stupcu tablice izražen je izračun visine zakupnine za svako zemljište, ovisno o površini zemljišta.
Zemljište se daje u zakup na vrijeme od 01. veljače 2023. godine do 31. siječnja 2028. godine.

3. SUBJEKTI KOJI MOGU SUDJELOVATI NA NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

4. JAMČEVINA
Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početnog iznosa godišnje zakupnine (bez PDV-a), sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine br. 57/22 i 88/22).
Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vukovara IBAN HR7525000091851800005, model 24, poziv na broj 5738 – OIB.
Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti o roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. Odabranom ponuditelju jamčevina će se vratiti po zaključenju ugovora o zakupu.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

5. SADRŽAJ PONUDE
Pisana ponuda mora sadržavati:
1. popunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se nalazi u privitku natječaja na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr ),
2. preslika osobne iskaznice za fizičke osobe državljane Republike Hrvatske i preslika dokumenta kojim se dokazuje državljanstvo države članice Europske unije
3. preslika obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, odnosno preslika rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe. Za pravne osobe registrirane u državama članicama Europske unije ispravu o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, koja ne smije biti stariji od šest mjeseci od dana objave natječaja.
4. brojkama i slovima točno ispisan ponuđeni iznos godišnje zakupnine (bez PDV-a), izražen u kunama i eurima,
5. dokaz o uplati jamčevine,
6. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju dospjelog nepodmirenog dugovanja prema Republici Hrvatskoj, Gradu Vukovaru i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Vukovara (Komunalac d.o.o., Tehnostan d.o.o., Vodovod Grada Vukovara d.o.o., Hrvatski radio Vukovar d.o.o. Vukovarska gospodarska zona d.o.o. i Vukovarska razvojna agencija d.o.o.) koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave ovoga javnoga prikupljanja ponuda,
7. presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
8. izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana od dana otvaranja ponuda te da će, ako njegova ponuda bude prihvaćena, u ovom roku sklopiti ugovor o zakupu i snositi trošak ovjere ugovora.
Napomena:
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je neki od dokumenata na stranom jeziku, ponuditelj obavezno uz izvornik dokumenta mora priložiti i njegov ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. U ponudi se ne smije ništa prepravljati, jer će se takva ponuda smatrati nevaljanom i neće se razmatrati. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Gradonačelnik zadržava pravo poništiti Natječaj ili njegov dio u svako doba prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.
6. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu godišnju zakupninu.
U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio sljedeću najvišu godišnju zakupninu.
7. SKLAPANJE UGOVORA
Za provedbu postupka javnog prikupljanja ponuda Imenovat će se Povjerenstvo. Nakon što Povjerenstvo otvori ponude, Gradonačelniku se dostavlja prijedlog o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, koji donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu najkasnije u roku 30 dana od dana kada je primio pisanu obavijest o izboru, u suprotnom gubi pravo na povrat jamčevine, a pravo na zaključivanje ugovora o zakupu ima sljedeći najpovoljniji ponuditelj.
8. UVOĐENJE U POSJED
Nakon sklapanja i ovjere ugovora o zakupu zakupodavac će zakupnika uvesti u posjed o čemu će se sastaviti zapisnik. Ukoliko međe i granice zemljišta nisu jasno definirane i vidljive zakupnik je obvezan za svoj trošak izvesti mjernika ovlaštenog geodetskog ureda, prije uvođenja u posjed.
9. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Vukovarskim novinama i na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr.
Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude u pisarnicu Grada Vukovara, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.
Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Grada Vukovara ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar,
s naznakom "Ponuda za zakup zemljišta radi poljoprivredne obrade – ne otvarati"
Javno otvaranje ponuda održat će se dana 11. siječnja 2023. godine u 10,00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu radi osiguranja pridržavanja propisanih epidemioloških mjera.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.
10. ZAVRŠNE ODREDBE
Sve dodatne informacije u svezi Natječaja mogu se dobiti u Gradu Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1, Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu (ured br. 15), svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati i na telefon: 032/456-562.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 320-01/22-01/7
URBROJ: 2196-1-02-22-4
Vukovar, 16. prosinca 2022. godine


Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

OBRAZAC PRIJAVE...