POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
NATJEČAJA ZA PRIJEM U SLUŽBU

KLASA: 112-02/23-01/7
URBROJ: 2196-1-23-16
Vukovar, 20. listopada 2023. godine

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 96/18 i 12/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg referenta za sport i branitelje, u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i branitelje Grada Vukovara, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 114/2023, dana 04. listopada 2023. godine, na službenoj web stranici Grada Vukovara i Oglasnoj ploči Grada Vukovara, objavljuje

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)

I.

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. RUŠA VESELČIĆ-ŠIJAKOVIĆ
2. MIHAELA NOVIĆ
3. SANJA BELJO
4. ROMANA UGLJEŠIĆ
5. ADRIANA ROŠA

II.

Pisano testiranje održat će se u gradskoj vijećnici Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, dana 26. listopada (četvrtak) 2023. godine s početkom u 09:00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Pisani test sastojat će se od 20 pitanja (10 pitanja iz provjere poznavanja osnove ustavnog ustrojstva RH, osnove poznavanja djelokruga i ustrojstva te načina rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i samoupravnog djelokruga Grada Vukovara i 10 pitanja iz provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta). Broj točnih odgovora bit će podijeljen s brojem 2, što će dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 0 do 10).
Testiranje traje 60 minuta.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na web stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr),

III.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na Oglasnoj ploči Grada Vukovara do 10:30 sati, istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje te će se istog dana s kandidatima, koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja, sposobnosti i vještina na pisanom testiranju, provesti intervju u zgradi Gradske uprave.

IV.

Ovaj poziv objavljuje se na službenoj web stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr) i na Oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Predsjednica Povjerenstva:
Kristina Bilić