Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 4. i 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20, 3/21 i 15/22), članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 944-05/23-01/28, URBROJ: 2196-1-02-23-2 od 02. studenoga 2023. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

 

N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina na temelju
javnog prikupljanja ponuda

 

1. PREDMET PRODAJE

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Vukovara, pod rednim brojem kako slijedi:

1) nekretnina upisana u zemljišne knjige nadležnog suda kao k.č.br. 1693/2, zk.ul.br. 11555 k.o. Vukovar, a koja u naravi predstavlja stan br. 30, Olajnica 10, u potkrovlju, lijevo naprijed, površine 44,95 m2, povezano sa suvlasničkim dijelom nekretnine koji je jednako velik kao i dijelovi ostalih suvlasnika, ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-30). Namjena nekretnine sukladno GUP-u Grada Vukovara ( “Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 5/07, 4/12, 11/15, 12/18 i 15/22 ) je S-stambena namjena.

2) nekretnina upisana u zemljišne knjige nadležnog suda kao k.č.br. 4352/2, zk.ul.br. 5804 k.o. Vukovar, površine 520 m2, koja u naravi predstavlja obiteljsku kuću i dvorište u Vukovaru, Marije Jurić Zagorke 35,
- nekretnina upisana u zemljišne knjige nadležnog suda kao k.č.br. 4990/3, zk.ul.br. 5804 k.o. Vukovar, površine 80 m2, koja u naravi predstavlja dvorište u Vukovaru, Marije Jurić Zagorke 35.
Nekretnine pod rednim brojem 2. se prodaju kao cjelina.
Namjena nekretnine sukladno GUP-u Grada Vukovara ( “Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 5/07, 4/12, 11/15, 12/18 i 15/22 ) je S-stambena namjena.

3) ½ idealnog dijela nekretnine upisane u zemljišne knjige nadležnog suda kao k.č.br. 4048/5, zk.ul.br. 7859 k.o. Vukovar, površine 320 m2, koja u naravi predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište u ul. Petri skela u Vukovaru.
Namjena nekretnine sukladno GUP-u Grada Vukovara ( “Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 5/07, 4/12, 11/15, 12/18 i 15/22 ) je najvećim dijelom S-stambena namjena, malim dijelom površine infrastrukturnih sustava–IS, malim dijelom ostale zelene površine – kultivirani krajobraz-ZK.

4) nekretnina upisana u zemljišne knjige nadležnog suda kao k.č.br. 1597, zk.ul.br. 1872 k.o. Borovo naselje, površine 581 m2, koja u naravi predstavlja obiteljsku kuću i dvorište u Vukovaru, Novoselska 35. Namjena nekretnine sukladno GUP-u Grada Vukovara ( “Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 5/07, 4/12, 11/15, 12/18 i 15/22 ) je S-stambena namjena.

Nekretnine se kupuju prema načelu „viđeno-kupljeno“ te se ne priznaju naknadni prigovori na kvalitetu i kvantitetu iste.

2. NAČIN PROVOĐENJA PRODAJE

Nekretnine koje su predmet prodaje prodat će se putem javnog prikupljanja ponuda. Ovo javno prikupljanje ponuda bit će objavljeno na web stranicama Grada Vukovara i u Vukovarskim novinama.

3. KUPOPRODAJNA CIJENA NEKRETNINA I NAČIN PLAĆANJA

Početna kupoprodajne cijena nekretnina koje su predmet prodaje, iznosi:

NEKRETNINA POČETNI IZNOS KUPOPRODAJNE CIJENE
Nekretnina pod rednim brojem 1. 29.191,50 € odnosno 219.943,36 kn
Nekretnina pod rednim brojem 2. 21.485,24 € odnosno 161.880,54 kn
Nekretnina pod rednim brojem 3. 2.035,96 € odnosno 15.339,94 kn
Nekretnina pod rednim brojem 4. 21.515,23 € odnosno 162.106,50 kn

*fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn
Porez na promet nekretnina nije uračunat u cijenu. PDV se ne obračunava na kupoprodajnu cijenu sukladno članku 40. stavak 1. točka j. i točka k. te stavku 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20 i 39/22, 113/22 i 33/23).

4. JAMČEVINA

Natjecatelji su dužni prije javnog otvaranja pisanih ponuda uplatiti jamčevinu u iznosu 10% od početne cijene vrijednosti nekretnine. Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vukovara, i to: IBAN HR7525000091851800005 model 24 poziv na broj 7889 – OIB ponuditelja.
Nakon donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima jamčevina će se vratiti u roku 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Prilikom vraćanja jamčevine, ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
Ako ponuditelj ili njegov punomoćnik nije predao ponudu nakon što je uplatio jamčevinu, smatra se da je odustao od natječaja i nema pravo na povrat jamčevine.
Uračunavanje jamčevine u kupoprodajnu cijenu i uplata pojedinih obroka ne znači potpunu isplatu kupoprodajne cijene, kupac nema pravo zahtijevati, upise ili predbilježbe u zemljišnim knjigama na nekretnini koja je predmet prodaje.

5. SUBJEKTI KOJI MOGU SUDJELOVATI NA NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja na javnom prikupljanju ponuda imaju:
1. sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije;
2. sve pravne osobe s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj ili s poslovnim nastanom u članici Europske unije;
3. sve ostale fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske kako je propisano Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14).

6. POPIS DOKUMENTACIJE KOJU PONUDA MORA SADRŽAVATI:

1. popunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se nalazi u privitku natječaja na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr),
2. preslika osobne iskaznice za ponuditelje fizičke osobe državljane Republike Hrvatske ili odgovarajući dokument (preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača) kojim se dokazuje prebivalište i državljanstvo za ponuditelje koji nisu državljani Republike Hrvatske,
3. za ponuditelje pravne osobe preslika izvatka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje pravna sposobnost ponuditelja (dokumentacija ne smije biti starija od 6 mjeseci ),
4. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
5. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju dospjelog nepodmirenog dugovanja prema:
a) državnom proračunu (potvrda Porezne uprave),
b) gradskom proračunu (potvrda Upravnog odjela za financije i nabavu Grada Vukovara) i
c) trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Vukovara (Tehnostan d.o.o., Komunalac d.o.o., Vodovod grada Vukovara d.o.o., Razvojna agencija Vukovar d.o.o., Hrvatski radio Vukovar d.o.o. i Vukovarska gospodarska zona d.o.o.),
koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave ovog javnog prikupljanja ponuda
6. presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
7. izjavu ponuditelja, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

Napomena:
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je neki od dokumenata na stranom jeziku, ponuditelj obavezno uz izvornik dokumenta mora priložiti i njegov ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. U ponudi se ne smije ništa prepravljati, jer će se takva ponuda smatrati nevaljanom i neće se razmatrati. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Prodavatelj zadržava pravo odustati od prodaje i poništiti Natječaj u svako doba prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

7. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnija ponuda je ona koja ispunjava sve uvjeta iz natječaja i sadrži najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, a koja ne može biti manja od početne kupoprodajne cijene iz točke 3. ovog natječaja.
Ako je više sudionika Natječaja ponudilo istu cijenu, prednost ima onaj čija je ponuda ranije zaprimljena u Gradu Vukovaru.

8. SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE

Nakon što Povjerenstvo utvrdi najpovoljniju ponudu, a Gradonačelnik donese Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odabrani ponuditelj je dužan sklopiti ugovor o kupoprodaji u roku 30 dana od dana kada je primio pismenu obavijest o izboru najpovoljnije ponude, u suprotnom gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu za kupljeno zemljište platiti u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, jednokratnom uplatom na račun Grada Vukovara.
Na osnovu izvršenog uračunavanja jamčevine u kupoprodajnu cijenu kupac nema pravo zahtijevati upise ili predbilježbe u zemljišnim knjigama na predmetnim nekretninama.
Prodavatelj izdaje kupcu tabularnu ispravu radi uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama nakon isplate cjelokupne kupoprodajne cijene.

9. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Vukovarskim novinama i na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno putem pisarnice Grada Vukovara (ured br. 1) na adresu:

Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar
"Ponuda za Natječaj za prodaju nekretnina
u vlasništvu Grada Vukovara – ne otvaraj"

Javno otvaranje ponuda održat će se 30. studenoga 2023. godine u 09:00 sati u prostorijama Grada Vukovara uz obveznu prethodnu najavu do 29. studenoga 2023.g. na broj telefona 032/456-588.

Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika. Punomoćnik je dužan najkasnije do otvaranja ponuda Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika).

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Sve dodatne informacije vezane za Natječaj i pregled nekretnine mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i imovinu Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, ured br. 15, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati i na telefon: 032/456-588.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 944-05/23-01/28
URBROJ: 2196-1-02-23-2
Vukovar, 02. studenoga 2023. godine


Gradonačelnik
Ivan Penava

 

OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ