Gospodarska zona Vukovar 15
32000 Vukovar


KLASA: 406-08/23-01/04
URBROJ: 2196-1-21-02-23-01

Vukovar, 8. prosinca 2023. godine

Na temelju članka 17. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o., direktorica trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o. za upravljanje gospodarskom zonom dana 8. prosinca 2023. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup dijela neizgrađenog građevinskog zemljišta

u vlasništvu Vukovarske gospodarske zone d.o.o.

 

1. PREDMET ZAKUPA

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup dijela neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Vukovarske gospodarske zone d.o.o. na nekretninama označenima kao k.č.br. 401/1 i k.č.br. 401/2, obje u k.o. Vukovar, površine 1.651,00 m2, koje su upisane u zemljišne knjige nadležnog Općinskog suda i prikazane u grafičkom prikazu prijedloga parcelacije (prikaz stvarnog stanja terena) izrađenog od strane trgovačkog društva Nonij d.o.o., a u naravi predstavljaju neizgrađeno građevinsko zemljište.

2. CIJENA ZAKUPNINE  I  TRAJANJE ZAKUPA   

Početna cijena zakupnine za zakup predmetnog zemljišta iznosi 165,10 EUR (0,10 EUR/m2) mjesečno bez PDV-a.

Zakupnina ne sadrži bilo koja druga zakonom propisana davanja koja je dužan preuzeti zakupnik.

Zemljište se daje u zakup na vrijeme od 5 godina.

3. SUBJEKTI KOJI MOGU SUDJELOVATI NA NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

4. JAMČEVINA

Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početnog iznosa godišnje zakupnine (bez PDV-a).

Jamčevina se uplaćuje na račun Vukovarske gospodarske zone d.o.o., Gospodarska zona Vukovar 15, 32000 Vukovar, IBAN: HR22 2484 0081 1049 2899 0.

Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti o roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. Odabranom ponuditelju jamčevina će se vratiti po zaključenju ugovora o zakupu.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

5. Namjena zemljišta

Poslovna namjena – sve vrste gospodarskih djelatnosti koje se mogu obavljati na predmetnom zemljištu, a koje nisu od štetnog utjecaja na okoliš i koje svojom djelatnošću (bukom i slično) ne remete poslovanje ostalih poduzetnika u Poslovno-inovacijskom centru BIC Vukovar.

Na predmetnom zemljištu nije dozvoljena izgradnja objekata osim privremenog postavljanja montažnog objekta i uređenja i privođenja svrsi koje je nužno za obavljanje djelatnosti, sve na trošak zakupnika, za koji nema pravo na nadoknadu od zakupodavca.

Vukovarska gospodarska zona d.o.o. kao zakupodavac nije u obvezi za nekretninu koja je predmet zakupa osigurati priključak za električnu energiju, vodu, plin ili kanalizaciju.

6. SADRŽAJ PONUDE

  Pisana ponuda mora sadržavati:

  1. prijava s imenom, prezimenom i prebivalištem, odnosno naziv i sjedište ponuditelja
  2. preslika osobne iskaznice za fizičke osobe državljane Republike Hrvatske i preslika dokumenta kojim se dokazuje državljanstvo države članice Europske unije
  3. preslika obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, odnosno preslika rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe. Za pravne osobe registrirane u državama članicama Europske unije ispravu o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, koja ne smije biti stariji od šest mjeseci od dana objave natječaja.
  4. brojkama i slovima točno ispisan ponuđeni iznos mjesečne zakupnine (bez PDV-a),
  5. dokaz o uplati jamčevine,
  6. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju dospjelog nepodmirenog dugovanja prema Republici Hrvatskoj, Gradu Vukovaru i Vukovarskoj gospodarskoj zoni d.o.o., koja ne smije biti starija od dana objave ovoga Natječaja,
  7. presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
  8. izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete Natječaja, da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana od dana otvaranja ponuda te da će, ako njegova ponuda bude prihvaćena, u ovom roku sklopiti ugovor o zakupu i snositi trošak solemnizacije ugovora.

Napomena:

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je neki od dokumenata na stranom jeziku, ponuditelj obavezno uz izvornik dokumenta mora priložiti i njegov ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. U ponudi se ne smije ništa prepravljati, jer će se takva ponuda smatrati nevaljanom i neće se razmatrati. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Uprava društva zadržava pravo poništiti Natječaj u svako doba prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

7. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio sljedeću najvišu mjesečnu zakupninu.

Ako je više sudionika Natječaja ponudilo istu cijenu najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona koja je ranije zaprimljena.

8. SKLAPANJE UGOVORA

Za provedbu postupka javnog prikupljanja ponuda Imenovat će se Povjerenstvo. Nakon što Povjerenstvo otvori ponude, Upravi društva se dostavlja prijedlog o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, koja donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostavit će se svim ponuditelja pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja.

Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu najkasnije u roku 30 dana od dana kada je primio pisanu obavijest o izboru, u suprotnom gubi pravo na povrat jamčevine, a pravo na zaključivanje ugovora o zakupu ima sljedeći najpovoljniji ponuditelj.

 

Osiguranje naplate obveza zakupnika:

Prilikom sklapanja ugovora o zakupu zakupnik je dužan zakupodavcu dostaviti solemniziranu banko zadužnicu koja pokriva najmanje 6 mjesečnih zakupnina kao sredstvo osiguranja za ispunjenje obveza.

9. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave Natječaja u Vukovarskim novinama te na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr i Vukovarske gospodarske zone d.o.o. www.vgz.hr.

Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude Upravi društva, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici Upravi društva ili preporučenom pošiljkom putem pošte na adresu:

 

Vukovarska gospodarska zona d.o.o.

Gospodarska zona Vukovar 15, 32000 Vukovar

s naznakom "Ponuda za zakup dijela neizgrađenog građevinskog zemljišta – ne otvarati"

 

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 28. prosinca 2023. godine u 9:00 sati.  

Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Ukoliko na ovaj Natječaj ne pristigne ni jedna ponuda u ostavljenom roku, Natječaj ostaje otvoren dok se ne javi prvi ponuditelj koji udovoljava uvjetima Natječaja.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravi društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o.

Gospodarska zona Vukovar 15, 32000 Vukovar, svakog radnog dana u vremenu od 7.00 do 15.00 sati i na telefon: 032/637-121

 

Vukovar, 8. prosinca 2023. godine      

                                  

Vukovarska gospodarska zona d.o.o.

Direktorica
Ivana Mujkić, univ. spec. oec.