Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 3/16), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vukovara

 1. PREDMET ZAKUPA

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara u Vukovaru, na adresi Dr. Franje Tuđmana 13, u zgradi izgrađenoj na k.č. 1846/1, upisanoj u zk. ulošku 4408  k.o. Vukovar. Predmetni poslovni prostor je u zemljišnim knjigama nadležnog Općinskog suda upisan kao etažno vlasništvo  (E8) Poslovni prostor u prizemlju – lokal 7 u ukupnoj površini 123,92m2, a površina poslovnog prostora koja je  predmet zakupa je veličine 104,92 m2  te u naravi predstavlja prostor lokala, kuhinju i sanitarni čvor.

Zajednički dio predmetnog poslovnog prostora sastoji se  od stubišta i ulaza u poslovni prostor koji služi kao prolaz, odnosno pristup sa ulice Trg Republike Hrvatske ukupne površine 19 m2.

 1. NAMJENA POSLOVNOG PROSTORA

Poslovni prostor iz točke I. ovog Natječaja namijenjen je za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

 • POČETNI IZNOS ZAKUPNINE POSLOVNOG PROSTORA

Početni iznos zakupnine poslovnog prostora iz točke I. ovog Natječaja je 50 kn/m2 mjesečno, što ukupno za površinu koja je predmet zakupa iznosi 5.246,00 kn mjesečno.

Zakupnina ne sadrži zakonom propisan porez koji je dužan preuzeti zakupnik.

 1. VRIJEME ZAKUPA

Poslovni prostori iz točke 1. ovog Natječaja daju se u zakup na vrijeme od 5 (slovima: pet) godina.

 1. STANJE I ULAGANJE U POSLOVNI PROSTOR

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju. Poslovni prostor se može pregledati 16.09.2019.g. u 10 sati. Ukoliko izabrani ponuđač nije iskoristio pravo da pregleda poslovni prostor u tijeku natječaja ili nije bio informiran o tome tko koristi prostor, u slučaju odustanka gubi pravo na povrat jamčevine.

Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti ulaganja potrebna kako bi se u njemu obavljala predviđena djelatnost te redovito održavati poslovni prostor (pod redovitim održavanjem podrazumijeva se ličenje zidova, bojanje i zaštita stolarije i drugi manji popravci na instalacijama i opremi).

 1. PLAĆANJE

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog dana u mjesecu.

Za poslovni prostora zakupnik snosi sve režijske troškove i javna davanja.

Tijekom trajanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, zakupnina se može povećati ili smanjiti sukladno odluci Gradonačelnika.

 1. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju:

 • fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,
 • strani državljani kojima je izdana poslovna dozvola,
 • pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i
 • inozemne pravne osobe koje su u Republici Hrvatskoj osnovale podružnicu,

ako su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predviđena za poslovni prostor za koji se natječu, pod uvjetom da nemaju nepodmirenu dospjelu obvezu prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i fizička ili pravna osoba se pridržava rokova plaćanja.

VIII. PRAVO PREDNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA O ZAKUPU

Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

 1. JAMČEVINA

Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početnog iznosa mjesečne zakupnine.

Jamčevina se uplaćuje na IBAN Grada Vukovara HR75 2500 0091 8518 0000 5, model 24, poziv na broj 7722 – OIB.

Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom, uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, a najpovoljnijem ponuditelju po solemnizaciji ugovora o zakupu.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a pravo na zaključenje ugovora o zakupu stječe sljedeći najpovoljniji ponuditelj.

 1. PONUDA

Za svaki poslovni prostor dostavlja se posebna pisana ponuda koja mora sadržavati :

 1. ime i prezime ili naziv, adresu prebivališta ili sjedišta te osobni identifikacijski broj ponuditelja,
 2. presliku osobne iskaznice ili presliku obrtnice ako je ponuditelj obrtnik ili presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno presliku poslovne dozvole ako je ponuditelj stranac,
 3. adresu, oznaku i površinu poslovnog prostora za koji se ponuda dostavlja,
 4. opis djelatnosti koju će ponuditelj obavljati,
 5. brojkama i slovima točno ispisan ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
 6. dokaz o uplati jamčevine,
 7. IBAN ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
 8. BON 2 za pravne osobe,
 9. potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i osoba se pridržava rokova plaćanja (uvjerenje Porezne uprave i uvjerenje Upravnog odjela za financije i proračun Grada Vukovara) u izvorniku,
 10. izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana od dana otvaranja ponuda te da će, ako njegova ponuda bude prihvaćena, u ovom roku sklopiti ugovor o zakupu i snositi trošak solemnizacije ugovora.
 11. potvrde nadležnih tijela ukoliko se ponuditelj poziva na prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
 1. PRIVOLA

Ponuditelji prijavom na natječaj pristaju da Grad Vukovar, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Grad Vukovar s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

XII. DOSTAVA PONUDE I ROK

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Grada Vukovara ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Grad Vukovar,

Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar,

s naznakom "Ponuda za zakup poslovnog prostora – ne otvarati"

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave Natječaja u „Večernjem listu“.

     XIII. OTVARANJE PONUDA

Povjerenstvo imenovano od strane gradonačelnika provodi postupak javnog natječaja i utvrđuje ponude najpovoljnijih ponuditelja te dostavlja prijedlog gradonačelniku.

Javno otvaranje ponuda održat će se 24. rujna 2019. godine u prostorijama uprave Grada Vukovara, s početkom u 10,00 sati.

Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika. Punomoćnik je dužan najkasnije do otvaranja ponuda Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika).

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

     XIV. UTVRĐIVANJE NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu. Gradonačelnik zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude jednaku zakupninu za isti poslovni prostor, usmenim nadmetanjem između tih ponuditelja utvrdit će se najpovoljnija ponuda.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavanju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

 1. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda, a ugovori o zakupu biti će zaključeni u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

Ukoliko je kao najpovoljniji ponuditelj izabrana fizička osoba, bez registrirane djelatnosti, obvezna je u roku 15 dana od dana primitka odluke o izboru dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti, u protivnom gubi pravo na sklapanje ugovora o zakupu.

Zakupnici su dužni odmah po zaključenju ugovora, a najkasnije do uvođenja u posjed prostora uplatiti Gradu Vukovaru jamstveni polog u visini tri ugovorene mjesečne zakupnine.

     XVI.  OBJAVA NATJEČAJA I INFORMACIJE O POSLOVNOM PROSTORU

Ovaj Natječaj objaviti će se u „Večernjem listu“ i na web stranici Grada Vukovara.

Informacije o poslovnom prostoru mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, na tel. 032/456-563.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

KLASA: 372-03/19-01/14

URBROJ: 2196/01-02-19-3

Vukovar, 9. rujna 2019.        

                                    

                                                                                              Gradonačelnik

                                                                                                          Ivan Penava, prof.

Obrazac za prijavu